قانون بودجه ايت ئيل 1301 وزارت معارف و صحيه و اوقاف و صنايع مستظرفه


مصوب 23 حوت 1301
ماده واحده - مجلس شوراي ملي بودجه هذه السنه ايت ئيل 1301 معارف را
مطابق صورت ضميمه كه مشتمل بر شش فصل و بيست و نه ماده و بالغ بر ششصد و
پنجاه و ده هزار و پانصد و سي و هشت تومان و يك قران و دويست دينار است
تصويب مي نمايد.

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1301/00/23 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران