قانون بودجه سال ايت ئيل 1301 تشكيلات قضايي و اداري وزارت عدليه


مصوب اول دلو 1301
ماده اول - مبلغ سيصد هزار تومان براي مخارج نه ماهه از اول حمل الي
آخر قوس سنه 1301 وزارت عدليه اعتبار داده مي شود.
ماده دوم - بودجه سه ماهه آخر هذه السنه ايت ئيل 1301 وزارت عدليه مطابق
صورت ضميمه كه مشتمل بر سه فصل و بيست و سه ماده است و بالغ بر يكصد و
نود و يك هزار و دويست و سيزده تومان و پنج قران مي شود تصويب مي گردد
مشروط بر اين كه هر قسمتي از تشكيلات عدليه كه مخارج آن مطابق اين ماده
تصويب شده از تاريخ تشكيل (در ظرف اين سه ماه ) پرداخته گردد.
ماده سوم - حقوق تقاعد و شهريه معينه در اين بودجه تا اول حمل 1302 كه
موقع اجراي قانون استخدام است پرداخت مي شود و پس از آن دارندگان اين حقوق
مشمول مواد آن قانون خواهند بود حقوق ديگر به هر صيغه كه باشد (مستمري
شهريه و غيره ) به صاحبان اين حقوق تاديه نخواهد شد.

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1301/00/01 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران