قانون بودجه سال ايت ئيل 1301 وزارت فوائد عامه


مصوب اول ميزان 1301
ماده 1 - مجلس شوراي ملي بودجه وزارت فوائد عامه را مطابق صورت ضميمه
كه مشتمل بر چهار فصل و ده ماده و بالغ بر پنجاه و سه هزار و ششصد و چهل
(53640) تومان بودجه اداري و سه هزار (3000) تومان حقوق تقاعدي اعضا
وزارتخانه مزبور است تصويب مي نمايد.
ماده 2 - حقوق تقاعد و شهريه معينه در اين بودجه تا موقع تصويب قانون
استخدام از مجلس شوراي ملي پرداخت و پس از آن دارندگان اين حقوق مشمول
مواد آن قانون خواهند بود حقوق ديگري به هر صيغه كه باشد (مستمري و شهريه
و غيره ) به صاحبان اين حقوق تاديه نخواهد شد.
ضميمه قانون سال ايت ئيل 1301 وزارت فوايد عامه

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1301/00/01 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران