قانون بودجه (نه ماهه تخاقوي ئيل 1300) مجلس شوراي ملي


مصوب 25 عقرب 1300 شمسي
ماده اول - براي مخارج نه ماهه سنه تخاقوي ئيل 1300 مجلس شوراي ملي
مبلغ يك صد و هشتاد و سه هزار و دويست و پنج تومان موافق فقرات (1) الي
(4) ضميمه (1) اعتبار به اداره مباشرت مجلس شوراي ملي داده مي شود.
ماده دوم - براي مصارف فوق العاده مجلس شوراي ملي مبلغ نه هزار و پانصد
و هيجده تومان موافق ماده (2) ضميمه (1) تشخيص و اعتبار به اداره مباشرت
مجلس داده مي شود.
ماده سوم - براي حقوق و مخارج و لوازم مطبعه مجلس شوراي ملي مبلغ
پانزده هزار و دويست و هفتاد و دو تومان موافق ماده (3) ضميمه (1) اعتبار
به اداره مباشرت داده مي شود.

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1300/00/25 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران