قانون تفريغ بودجه پنج ساله اوقات فترت


مصوب 18 دلو 1300 شمسي
ماده واحده - مخارج پنج ساله مجلس شوراي ملي در اوقات فترت از تاريخ
اول حمل لوي ئيل 1295 الي آخر حوت پيچي ئيل 1299 موافق مواد(2) الي (6)
ضميمه (1) و بر طبق احكامهاي دولت هاي وقت مبلغ هشتاد و شش هزار و سيصد و
نود و دو تومان و يك هزار و يك صد دينار كه از وزارت ماليه دريافت شده
تصويب و تفريغ مي شود

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1300/00/18 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران