قانون استخدام مسيو لاپوژ به عضو مسيو ريوو


مصوب 27 برج جوزا 1302 شمسي
ماده واحده - دولت مجاز است كه به عوض مسيو ريوو معلم حقوق مسيو
لاپوژرا به اين سمت و با همان شرايطي كه از طرف مجلس شوراي ملي براي مسيو
ريوو تصويب شده است استخدام نمايد

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1302/00/27 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران