قانون كنترات سه نفر معلمين حقوق


مصوب 6 جدي 1301 شمسي
ماده اول - دولت مجاز است كه مسيو هس و مسيو فراشن و مسيو ريوو
فرانسوي را براي معلمي حقوق به مدت سه سال از تاريخ انعقاد كنترات براي
هر نفري ساليانه به مبلغ چهار هزار تومان كنترات نمايد.
ماده دوم - مخارج مسافرت از فرانسه تا تهران و در موقع مراجعت از
تهران تا پاريس براي هر نفري از معلمين حداقل دو هزار فرانك و حداكثر سه
هزار فرانك تصويب و پرداخت مي شود

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1301/00/06 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران