قانون استخدام مستر هال آمريكايي به جاي مستر مور


مصوب 24 ميزان 1301 شمسي
ماده واحده - مجلس شوراي ملي تصويب مي نمايد به جاي مستر مور eraom.rM
كه در ماده اول قانون مورخه 20 سنبله 1301 قيد شده است مستر هال llaH.rM
آمريكايي مطابق مقررات قانون مزبور و با همان حقوق استخدام شود

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1301/00/24 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران