قانون تصويب اصلاحات اصليه قرارداد پستي بين المللي مادريد


مصوب 3 سرطان 1301 شمسي
ماده واحده - مجلس شوراي ملي اصلاحات اصليه را كه دولت ايران در آن
ذينفع و در كنگره مادريد يك هزار و نهصد و بيست (1920) مسيحي مطابق يك
هزار و دويست و نود و نه (1299) شمسي به معاهدات و قراردادهاي رم (1906)
با حضور نمايندگان دولت عليه به عمل آمده تصويب مي نمايد:
متن
اصلاحات اصليه كه ايران در آن ذينفع و در كنگره مادريد 1920 به معاهدات و
قراردادهاي رم 1906 داده شده است .
معاهده اصلي
------------
(رم ) : ماده 4 - جمله "1" آزادي عبور پست در تمام خاك ممالك متحده پستي
ضمانت شده است .
(مادريد) : ماده 4 - جمله "1" كنگره مادريد به اين ماده اضافه نموده كه
ادارات محق اند روابط پستي خود را به هر مملكتي كه مراعات اين جمله را
ننمايد مقطوع دارند.
(رم ) : ماده 5 و 6 - نرخها پاكات - 25 سانتيم براي 20 گرم اول و 15
سانتيم براي هر 20 گرم اضافي
كارت پستال - 10 سانتيم
مطبوعات - 5 سانتيم براي هر 50 گرم
نرخ سفارشي - 25 سانتيم
نرخ قبض رسيد - 25 سانتيم
(مادريد) : ماده 6 و 7 - نرخها پاكات - 50 سانتيم براي 20 گرم اول و 25
سانتيم براي هر 20 گرم اضافي
كارت پستال - 30 سانتيم
مطبوعات - 10 سانتيم براي هر 50 گرم
نرخ سفارشي - 50 سانتيم
نرخ قبض رسيد - 50 سانتيم
وزن پاكات نبايد از دو كيلو گرم تجاوز نمايد اكثر وزن مستوره جات تجارتي
بدون قيمت ممكن است به 500 گرم برسد
(رم ) : ماده 10 نرخ ها در هر مملكت از مقايسه با پول رايج آنها تعيين
مي گردد.
براي ايران نرخ هاي ذيل به دست مي آيد
25 سانتيم معادل است با 12 شاهي
10 سانتيم معادل است با 5 شاهي
5 سانتيم معادل است با 3 شاهي
(مادريد) : ماده 12 نرخها در هر مملكت از مقايسه پول رايج آنجا با قيمت
فرانك طلا كه حاليه مظنه آن از روزي دلار طلا محسوب مي شود تعيين مي گردد
بنابر اين به ايران اجازه مي دهد اكثر حد نرخهاي خود را به طريق ذيل
استعمال نمايد يعني چون نرخ دلار طلا امروز 14 قران است لذا 50 سانتيم
معادل مي شود با 27 شاهي
25 سانتيم معادل مي شود با 14 شاهي
30 سانتيم معادل مي شود با 16 شاهي
10 سانتيم معادل مي شود با 5 شاهي
(رم ) : ماده 11 - كوپن رپنس في مابين ممالك اتحاد پستي مبادله كوپن رپنس
اختياري است
(مادريد) : ماده 13 - كوپن رپنس مبادله كوپن رپنس اجباري است
(رم ) : ماده 16 - ممنوعات حمل اشيا ذيل با پست ممنوع است :
اولا - مستوره جات تجارتي و اشيايي كه براي مستخدمين پست يا مرسولات خطرناك
باشند.
ثانيا - مواد ملتهبه و غيره
ثالثا - قطعات پول
رابعا - اشيايي كه حقوق گمركي به آنها تعلق مي گيرد
خامسا - مواد طلا و نقره - سنگ هاي قيمتي جواهرات و غيره
سادسا - اشيايي كه جريان آنها در مملكت مقصد ممنوع است
(مادريد) : ماده 18 - ممنوعات كنگره مادريد ممنوعات ذيل را به صورت مقابل
اضافه نموده است
اولا - مستوره جاتي كه يك فرستنده براي يك گيرنده به فرستد و از تعداد آن
معلوم گردد كه مقصود اجتناب از تاديه حقوق گمركي مملكت مقصد بوده
ثانيا - ترياك و مرفين - كوكايين و ساير مواد مخدره
به علاوه در كنگره مادريد تصميم گرفته شده است كه ادارات متعاهدين براي
ممانعت يا در صورت لزوم سياست ادخال ترياك و مرفين و كوكايين و مواد
مخدره در مرسولات كيسه هاي پستي اقدامات لازمه را مرعي داشته يا اين كه به
قانونگذاري مملكت خودشان پيشنهادات بدهند تصميم فوق را كنگره بين المللي
به اميد جلوگيري از استعمال اين مواد مضره اتخاذ كرده است معهذا در صورتي
كه از نقطه نظر احتياجات طبي و دوافروشي حمل آنها لزوم پيدا نمايد ممكن
است به وسيله امانات پستي و جعبه هاي بيمه شده مبادله شوند.
مبادله مواد طلا و نقره هم ممكن است توسط وسايل مذكوره به عمل آيد (به
قرارداد اصلي راجع به مبادله پاكات و جعبه هاي بيمه شده مراجعه شود)
(رم ) : ماده 23 - رفع ترافع به وسيله اشخاص ثالث به موجب اين ماده
اختلافات بين اعضاي اتحاد پستي به وسيله قضاوت يك نفر ثالث بايد خاتمه
يابد ولي توسل به اين عمل اجباري نيست
(مادريد) : ماده 25 - رفع ترافع به وسيله اشخاص ثالث قرارداد مادريد توسل
به اشخاص ثالث را اجباري نموده و در صورتي كه يكي از ادارات اتحاد پستي
در مدت يك سال به پيشنهاد راجع به تعيين ثالث عقبه ندهد دفتر بين المللي
مي تواند از اداره خاطي تعيين آن را تقاضا نمايد يا اين كه خودش يك نفر را
انتخاب كند.
(رم ):
(مادريد): ماده 30 - مدت قرارداد و اجراي آن قرارداد مادريد از تاريخ اول
ماه ژانويه 1922 براي مدت غير معيني به اجرا گذارده مي شود معهذا هر يك از
ممالك متحده مجازند تعرفه نرخها را قبل از تاريخ مذكور مجري دارند مشروط
بر اين كه دفتر بين المللي را اقلا يك ماه قبل و در صورت لزوم تلگرافا
مسبوق سازند.
نظامنامه اجرا
--------------
(رم ) : ماده 37 - تفريغ محاسبه مخارجات ترانزيت
مخارجات ترانزيت (حق العبور) از طرف مملكت مديون به مملكت داين توسط بروات
فرانك واقعي تاديه مي گردد.
(مادريد) : ماده 36 - تفريغ محاسبه مخارجات ترانزيت
مخارجات ترانزيت (حق العبور) از طرف مملكت مديون به مملكت دائن توسط مسكوك
طلا يا برواتي كه به پول مملكت دائن و به نرخ فرانك طلا باشد تاديه مي گردد.
(رم ) : ماده 44 - دائره اتحاد پستي
جز دوائر اتحاد پستي بين الملل شناخته شده اند00000000
تاسعا - موسسات پستي هند در خليج فارس به عنوان توابع اداره پست هند
انگليس
(مادريد) : ماده 43 - دائره اتحاد پستي جز دوائر اتحاد پستي بين الملل
شناخته شده اند اولا - تمام دفاتر پستي كه توسط ممالك اتحاد پستي در ممالك
خارج از اتحاد تاسيس شدند00000000
شرط فوق و تاسعا ماده 44 مقابل - ايران را مجاز مي نمايند كه حذف دفاتر
هند انگليس واقعه در خليج فارس را براي اين كه در اتحاد بين المللي شركت
ندارند و براي اين كه ناقض امتياز انحصاري پست ايرانند مطالبه كند
معاهده راجع به مبادله امانات
-----------------------------
(رم ) : ماده 1 اكثر وزن هر كلي 5 كيلو گرم است
(مادريد) : ماده 1 اكثر وزن هر كلي ده كيلوگرم است كلي ها از حيثيت وزن
داراي سه مرتبه اند: مرتبه اول تا يك كيلو گرم . مرتبه دوم از يك تا 5
كيلوگرم . مرتبه سوم از 5 تا 10 كيلوگرم .
(رم ) : ماده 3 اداره مملكت مبدا به هر يك از ممالك واسطه براي هر كلي 50
سانتيم حق العبور ارضي مديون است .
(مادريد) : ماده 3 اداره مملكت مبدا به هر يك از ممالك واسطه حق العبور
ارضي ذيل را مديون است : 30 سانتيم براي هر كلي تا يك كيلوگرم - 50 سانتيم
براي هر كلي تا 5 كيلوگرم و 90 سانتيم براي هر كلي تا 10 كيلوگرم - حقوق
فوق بايد به فرانك طلا ادا شود و به اين ملاحظه به ايران اجازه مي دهد تعرفه
امانات خارجه را كمي تنزل دهد.
(رم ):
(مادريد): ماده 5 هر يك از ممالك مقصد مختارند براي هر كلي بيمه شده 50
سانتيم به اسم نرخ ارسال به نفع خودشان دريافت دارند.
(رم ): ماده 7 - نرخ حمالي هر يك از ممالك مقصد مجازند براي نرخ حمالي
(فاكتاژ) و انجام تكاليف گمركي هر كلي نرخي كه ميزان آن از 25 سانتيم
تجاوز نكند دريافت دارند.
(مادريد): ماده 7 - نرخ حمالي قرارداد مادريد نرخ مذكور را تا ميزان 50
سانتيم اجازه مي دهد.
(رم ) :
(مادريد) : ماده 15 - ممنوعات همانطوري كه در قرارداد اصلي مذكور است حمل
امانات ترياك و مرفين و ساير مواد مخدره ممنوع است مگر آن كه براي
احتياجات طبي باشد.
(رم ) :
(مادريد) : ماده 25 - مدت قرارداد و اجراي آن
اين قرارداد داراي مدت اعتباري است كه براي قرارداد اصلي تعيين گرديده و
از اول ماه ژانويه 1922 به موقع عمل گذارده مي شود معهذا هر مملكتي مجاز
است تعرفه جديد نرخها را از اول آوريل 1921 يا اول ژوئيه 1921 يا اين كه
اول اكتبر 1921 به اجرا گذارند به شرطي كه دفتر اتحاد بين المللي را دو
ماه قبل از اجرا مطلع سازند.
(رم ) :
(مادريد) : ماده 1 - نظامنامه اجرا
جمله جديد - هر مملكتي مجبور است اماناتي را كه از مملكت ديگر براي عبور
از خاك او به او تسليم مي شود توسط طرق و وسائلي كه براي امانات خودش به
كار مي برد روانه نمايد.
(رم ) : قطعنامه اخير
دولت ايران مختار است حمل امانات پستي را به طور ترانزيت از خاك ايران
عهده دار نگردد اين اختيار به طور موقتي اعطا شده است .
(مادريد) : قطعنامه اخير
قرارداد مقابل حاليه بدون تغيير باقي مي ماند.
قرارداد راجع به پاكات و جعبه هاي با قيمت اظهار شده
------------------------------------------------
(رم ) : در كنگره بين المللي رم 1906 دولت ايران نظر به اين كه عمليات پستي
او هنوز تكميل نشده و نمي توانست صحت انتظام مبادله پاكات و جعبه هاي بيمه
شده را تامين نمايد از شركت در قرارداد مذكور اجتناب نموده است .
(مادريد) : در كنگره مادريد نمايندگي ايران به واسطه ترقياتي كه از تاريخ
1906 به بعد حاصل شده به موقع دانسته است كه دولت ايران را در اين
قرارداد كه فقرات عمده آن به شرح ذيل است شركت دهد.
(رم ) :
(مادريد) : ماده 1
ممكن است از مملكتي به مملكت ديگر پاكاتي كه حاوي اوراق قيمتي و جعبه هايي
كه محتوي جواهرات و اشيا گرانبها باشند بر طبق قيمت اظهار شده بيمه و
ارسال گردند.
اكثر وزن هر جعبه يك كيلو گرم است
(رم ) :
(مادريد) : ماده 5 - نرخها
اولا - پاكات - حقوق و شرايطي كه به يك پاكت سفارشي تعلق مي گيرد - جعبه ها
- 20 سانتيم براي 50 گرم با رعايت آن كه اقل ميزان كرايه يك قران است به
علاوه نرخ سفارشي .
ثانيا - نرخ بيمه - براي هر 300 فرانك به دفعاتي 5 سانتيم تعلق مي گيرد كه
وسايل مختلفه شركت در حمل آن نموده اند ممكن است نرخ مذكور به شكل ديگر
تقاضا گردد ولي مشروط بر اين كه از 50 سانتيم براي هر 300 فرانك تجاوز
نكند اخذ 50 سانتيم به اسم نرخ حمالي از هر جعبه با قيمت اظهار شده مجاز
است .
(رم ) :
(مادريد) : ماده 9 - ممنوعات
حمل ترياك و مرفين و كوكايين و غيره كه براي احتياجات طبي توسط جعبه هاي
بيمه شده به عمل مي آيد ممنوع نيست .
(رم ) :
(مادريد) : ماده 14 - حذف موقتي سرويس
هر اداره در مواقع فوق العاده كه لزوم آن را تثبيت نمايد مي تواند موقتا
سرويس بيمه را معوق دارد.
(رم ) :
(مادريد) : ماده 18 - مدت قرارداد
مدت اعتبار قرارداد فوق مثل مدت معاهد اصلي است

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1301/00/03 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران