قانون شرايط اساسي كنترات مستخدمين خارجي


مصوب 23 عقرب 1301 شمسي
ماده اول - مواد كنترات مستخدمين خارجي مربوط به مسائل ذيل بايد به
تصويب مجلس شوراي ملي برسد:
الف - مليت مستخدم .
ب - مدت استخدام .
ج - سمت مستخدم .
د - حقوق ساليانه و كليه مسائل مالي مربوط به مستخدم .
ماده دوم - پس از تصويب فقرات مزبوره در ماده اول ساير شرايط را دولت
تعيين و كنترات را امضا مي نمايد و در هر كنترات بايد دولت به موجب ماده
صريحي قيد نمايد كه مداخله در امور سياسي و تخلف از قوانين مملكتي و
نظامات داخلي اداري موجب نقض كنترات بدون هيچ گونه حقي براي مستخدم متخلف
خواهد بود

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1301/00/23 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران