تبديل فرمانداري كل ايلام به استان


شماره 624 18/1/53

هئيت وزيران در جلسه مورخ 17/1/1353 بنا به پيشنهاد شماره 277/م مورخ 17/1/1353 وزارت كشور و باستناد تبصره 2 از ماده 2 قانون تقسيمات كشوري مصوب آبانماه هزار و سيصد و شانزده تصويب نمودند كه فرمانداري كل ايلام به استان تبديل گردد.
اصل تصويبنامه در دفتر نخست وزير است.
وزير مشاور و معاون اجرائي نخست وزير - هادي هدايتي

8520 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1353/01/27 :تاريخ ابلاغ 1353/01/17 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران