قانون اجازه استقراض يك ميليون و هشتصد و پنجاه هزار ريال از بانك ملي براي بلديه ها


ماده واحده - وزارت داخله مجاز است به شرح ذيل براي بلديه هاي مفصله از
بانك ملي استقراض نمايد:
1 - بلديه هاي رضاييه - خوي - ساوجبلاغ مكري يك ميليون ريال (رضاييه
600000 - خوي 250000 - ساوجبلاغ 150000 ريال ) به مدت پنج سال كه اصلا و
فرعا هر سال يك خمس آن از عايدات بلديه هاي مزبور به بانك پرداخته شود.
2 - بلديه هاي سنندج و ماكو هشتصد و پنجاه هزار ريال (سنندج 600000 -
ماكو 250000 ريال ) به مدت پنج سال كه سالي يك خمس آن اصلا و فرعا از
اعتبار سه ميليون ريال ساختماني بلديه هاي ولايات مسترد گردد.
اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه بيست و نهم آبان ماه يك هزار
و سيصد و چهارده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1314/08/29 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران