قانون تعيين اعتبار براي خريداري سهام بختياري ها در شركت نفت انگليس و ايران


ماده واحده - به وزارت ماليه اجازه داده مي شود از مبلغ (60/27757993)
ريال قيمت سهام بختياري ها در شركت استخراج اولي (از شركت هاي تابعه نفت
انگليس و ايران ) انتقالي به دولت هر مبلغ كه در سال 1315 تاديه شده به
پاي اعتبار تاسيسات اقتصادي عام المنفعه منظوره در بودجه 1315 محسوب و
اعتبار بقيه را در بودجه سال 1316 تامين نمايد.
اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه بيست و هفتم اسفند ماه يك
هزار و سيصد و پانزده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1315/12/27 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران