قانون بودجه سال يك هزار و سيصد و شانزده مجلس شوراي ملي


ماده اول - براي هزينه دوازده ماهه سال يك هزار و سيصد و شانزده مجلس
شوراي ملي مبلغ شش ميليون و نهصد و شصت و چهار هزار و يك صد و شصت ريال
(6964160 ريال ) موافق فقره 1 تا 4 ضميمه اعتبار به كارپردازي مجلس داده
مي شود.
ماده دوم - براي حقوق و هزينه دوازده ماهه چاپخانه مجلس مبلغ يك ميليون
و نهصد و نود و پنج هزار و هشتصد و چهل ريال (1995840 ريال ) موافق فقره 1
و 2 ضميمه اعتبار به كارپردازي مجلس داده مي شود.
ماده سوم - مجلس شوراي ملي به كارپردازي مجلس اجازه مي دهد درآمد
چاپخانه مجلس و باغ بهارستان را جزو جمع محاسبات مجلس محسوب دارد.
اين قانون كه مشتمل بر سه ماده و صورت ضميمه است در جلسه بيست و هفتم
اسفند ماه يك هزار و سيصد و پانزده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1315/12/27 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران