قانون تفريغ بودجه سال يك هزار و سيصد و چهارده مجلس شوراي ملي


ماده اول - هزينه مجلس شوراي ملي از بابت دوازده ماهه سال 1314 موافق
قسمت (1) و (2) ضميمه بر طبق بودجه مصوبه مبلغ (55/6740728 ريال ) شش
ميليون و هفتصد و چهل هزار و هفتصد و بيست و هشت ريال و پنجاه و پنج
دينار تصويب مي شود.
ماده دوم - درآمد چاپخانه مجلس و صورت مذاكرات مجلس از بابت سال 1314
موافق قسمت 3 ضميمه به مبلغ يك ميليون و هشتصد و چهل و شش هزار و هفتصد و
پنج ريال و چهل دينار (40/1846705 ريال ) بر طبق قانون بودجه سال 1314
مجلس 28 اسفند 1313 به طريق ذيل تصويب مي شود.
از بابت هزينه سال 1314 چاپخانه مجلس و صورت مذاكرات مجلس عايد خزانه
مملكتي شده است 25/760461
براي رفع نواقص و تكميل اثاثيه و ساختمان مطبعه مجلس به مصرف رسيده و
خواهد رسيد 15/1086244
40/1846705
اين قانون كه مشتمل بر دو ماده و صورت ضميمه است در جلسه دوم اسفند ماه
يك هزار و سيصد و پانزده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1315/12/02 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران