قانون اجازه استخدام ژرژ دوولف تبعه بلژيك براي كارخانجات ذوب آهن


ماده اول - اداره كل صناعت و معادن مجاز است آقاي ژرژ دوولف تبعه
بلژيك را براي كارخانجات ذوب آهن كشور با حقوق ماهي 250 ليره انگليسي كه
نصف آن به اسعار آزاد و نصف ديگر آن به ريال به نرخ روز پرداخته شود
استخدام نمايد.
ماده دوم - مدت استخدام متخصص مزبور از تاريخ حركت از بلژيك تا دو سال
خواهد بود.
ماده سوم - هزينه سفر مشاراليه كه پنج هزار ريال براي آمدن به ايران و
همين مبلغ براي هزينه مراجعت به اسعار آزاد پرداخته خواهد شد.
ماده چهارم - ساير شرايط مطابق قانون 23 عقرب 1301 خواهد بود.
اين قانون كه مشتمل بر چهار ماده است در جلسه نهم خرداد ماه يك هزار و
سيصد و شانزده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
نواب رياست مجلس شوراي ملي
مرتضي بيات - دكتر طاهري

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1316/03/09 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران