آئين نامه چاپ و صحافي مطبوعات دولتي (موضوع بند 10 ماده 68 قانون محاسبات عمومي )ماده 1ـ براي تنظيم تعرفه مطبوعاتي دولتي در دي ماه هر سال كميسيوني مركب از افراد زير در وزارت دارايي تشكيل مي شود:
1ـ نماينده وزارت دارايي كه رياست كميسيون را به عهده خواهد داشت
2ـ نماينده وزارت اطلاعات
3ـ نماينده وزارت كار و امور اجتماعي
4ـ نماينده اتحاديه صنف چاپخانه داران
5ـ يكي از روساي چاپخانه هاي دولتي با انتخاب وزارت دارايي
6ـ يك نفر متخصص در امور چاپ به انتخاب وزارت دارايي
7ـ يك نفر حسابرس صنعتي به انتخاب وزارت دارايي.
تبصره 1ـ كميسيون تنظيم تعرفه مطبوعات سال 1350 استثنائاً در فروردين ماه 1350 تشكيل خواهد شد و تعرفه تنظيم از اول فروردين تا آخر سال مذكور معتبر خواهد بود.
تبصره 2ـ هرگاه اتحاديه صنف چاپخانه داران ظرف 15 روز پس از ابلاغ دعوتنامه وزارت دارايي از معرفي نماينده خودداري نمايند يا نماينده معرفي شده با ابلاغ دعوتنامه در كميسيون شركت نكند كميسيون بدون حضور او تشكيل مي شود.
تبصره 3ـ كميسيون تنظيم تعرفه حداقل با حضور پنج نفر تشكيل مي شود و تصميمات كميسيون مزبور در هرحال بااكثريت چهار رأي معتبر است.
ماده 2ـ كميسيون تنظيم تعرفه باتوجه به سطح حقوق و دستمزد، بهاي مواد اوليه، استهلاك، ساير عوامل مؤثر در بهاي تمام شده و سود عادله تعرفه مطبوعات دولتي شامل واحدهاي چاپ و صحافي را در چاپخانه هاي دولتي وخصوصي براي مركز و شهرستانها تنظيم مي نمايد.
ماده 3ـ تعرفه مطبوعات دولتي پس از تصويب وزارت دارايي چاپ و بين وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و همچنين چاپخانه هاي دولتي و خصوصي توزيع خواهد شد و از اول فروردين ماه سال بعد تا آخر اسفند ماه همان سال مبناي احتساب و پرداخت هزينه چاپ و صحافي خواهد بود.
تبصره ـ تعرفه مزبور شامل تمام مطبوعات اعم از اوراق دفاتر، كتاب، مجله، روزنامه، پوستر، بروشور، سالنما و غيره خواهد بود.
ماده 4ـ براي تقسيم مطبوعات دولتي بين چاپخانه هاي مركز كميسيون تقسيم كار در وزارت دارايي مركب از نماينده وزارت دارايي كه رياست كميسيون را خواهد داشت و نماينده وزارت اطلاعات و يك نفر متخصص فني در امور چاپبه انتخاب وزارت دارايي و در شهرستانهايي كه بيش از يك چاپخانه وجود دارد كميسيون تقسيم كار در اداره دارايي محل مركب از رئيس دارايي كه رياست كميسيون را خواهد داشت و نماينده فرماندار و نماينده اداره اطلاعات محل تشكيل مي شود.
تبصره 1ـ در شهرستانهايي كه اداره اطلاعات وجود ندارد يك نفر بصير در امور چاپ به انتخاب رئيس دارايي به جاي نماينده اداره اطلاعات در كميسيون شركت مي كند.
تبصره 2ـ تصميمات كميسيون تقسيم كار مركز و شهرستانها با اكثريت معتبر است.
ماده 5ـ كميسيون تقسيم كار سفارشات مطبوعات دولتي را بر اساس سهميهاي كه باتوجه به ماشين آلات چاپ وصحافي و وسايل فرمبندي و حروفچيني و شرايط انجام كار و سابقه تعيين مي شود بين چاپخانه هاي واجد شرايط تقسيم مي نمايد.
تبصره 1ـ اجرت ساخت كليشه و گراور و خطاطي و نقاشي و بهاي كاغذ و مقوا و ساير مواردي كه در دستورالعمل اجرايي اين آئيننامه ذكر خواهد شد در محاسبه سهميه تقسيم كار مطبوعاتي منظور نمي شود.
تبصره 2ـ چاپخانه هاي واجد شرايط چاپخانه هايي هستند كه وضع آنها به تشخيص كميسيون تقسيم كار با ضوابطي كه در دستورالعمل اجرايي اين آئيننامه در مورد حداقل مدت تحصيل كارت صلاحيت از وزارت اطلاعات، تعداد ومشخصات ماشين آلات چاپ و صحافي و وسايل فرمبندي و حروفچيني و تعداد كارگران فني تعيين مي شود منطبق باشد.
ماده 6ـ وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي موظفند كليه سفارشات مطبوعاتي خود را به كميسيون تقسيم كار ارسال دارند.
تبصره 1ـ وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي كه داراي چاپخانه اختصاصي هستند موظفند كارهاي مطبوعات خود را وسيله چاپخانه مزبور تا حد ظرفيت آن انجام دهند و مازاد آنرا به كميسيون تقسيم كار ارسال نمايند.
تبصره 2ـ واگذاري كارهاي مطبوعاتي وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي به چاپخانه وزارتخانه يا مؤسسه ياشركت دولتي ديگر ممنوع است. حكم اين تبصره شامل چاپخانه وزارت اطلاعات براي سفارشاتي كه از طريق كميسيون تقسيم كار ارجاع مي شود، نيست.
ماده 7ـ براي چاپخانه بانكهاي خصوصي مطلقاً سهميه اي تعيين نخواهد شد.
ماده 8ـ شهرباني كل كشور مي تواند كارهاي مطبوعاتي خود را مستقيماً چاپخانه تعاون زندانيان ارجاع نمايد.
ماده 9ـ سفارشهاي مطبوعات افست بدون توجه به سهميه از طريق كميسيون تقسيم كار بين چاپخانه هاي صلاحيتدارتقسيم خواهد شد.
ماده 10ـ براي چاپخانه هاي واجد شرايط درصورتي سهميه تعيين مي شود كه در مركز براي هر سهم ده هزار ريال و در شهرستانها به مبلغي كه كميسيون تقسيم كار محل تعيين مي كند كه در هر صورت براي هر سهم كمتر از 2500 ريال نخواهد بود قبلاً بعنوان سپرده حسن انجام كار پرداخت نمايند.
مواد رد يا ضبط سپرده مزبور در دستورالعمل اجرايي اين آئيننامه تعيين و به چاپخانه هاي داراي سهميه قبلاً ابلاغ خواهد شد.
ماده 11ـ وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي مكلفند كاغذ و پاكت و پوشه و مقواي مورد احتياج خود را منحصراً از شركت سهامي معاملات خارجي خريداري نمايند و در صورتي كه شركت مزبور كالاي مورد درخواست را موجود نداشته باشد و يا در شهرستانهايي كه نمايندگي يا شعبه ندارد خريد كالاي مذكور با رعايت مقررات آئيننامه معاملات دولتي از فروشندگان ديگر بلامانع است.
ماده 12ـ تمبر و اوراقي كه براي وصول درآمدهاي منظور در بودجه عمومي دولت مورد استفاده قرار مي گيرد و سايراوراق بهادار دولتي كه به موجب ماده 38 قانون محاسبات عمومي بايد منحصراً در سازمان چاپخانه دولتي ايران چاپ شود مشمول مقررات اين آئيننامه نمي باشد.
تبصره ـ چاپ سالنماي رسمي كشور و اسناد مالكيت و گذرنامه و دفترچه اسامي نمايندگان سياسي مقيم دربار شاهنشاهي و شناسنامه و رونوشت شناسنامه منحصراً در سازمان مستقل چاپخانه دولتي ايران انجام خواهد شد.
ماده 13ـ اختلافات مربوط به تطبيق موارد دستمزد چاپ و صحافي با تعرفه مطبوعاتي و همچنين ميزان كاغذ يا مقواي مصرفي در كميسيون تقسيم كار مطبوعاتي مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت تصميم كميسيون با اكثريت قطعي و لازم الاجرا است.
ماده 14ـ وزارت دادگستري و ثبت كل مي تواند كارهاي مطبوعاتي خود را مستقيماً به سازمان روزنامه رسمي كشورشاهنشاهي ارجاع نمايد.
ماده 15ـ دستورالعمل اجرايي اين آئيننامه از طرف وزارت دارايي تنظيم و به موقع اجرا گذارده مي شود.
ماده 16ـ هرگونه تغيير يا اصلاح در موارد اين آئيننامه موكول به پيشنهاد وزارت دارايي و تصويب هيئت وزيران است.

53518 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1349/12/27 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران