قانون اجازه امتداد لوله نفت از بيجارخاله الي كنار شهر رشت


مصوب ليله 26 رمضان 1329 قمري
ماده اول - از طرف دولت عليه به برادران نوبل اجازه داده مي شود كه از
كنار بندر بيجار خاله لوله آهني براي جريان نفت به طول يك فرسخ مستقيما
تا راه شوسه پير بازار و رشت كشيده در محل موسوم به (كوماكو) به راه شوسه
مزبوره داخل نموده و از كوماكو تا كنار شهر رشت لوله را متوازي با راه و
از كنار راه عبور داده به انبار اداره نوبل كنار شهر رشت وارد نمايند.
توضيح آن كه كليه مسافتي كه به طول آن لوله كشيده مي شود دو فرسخ و سبع
فرسخ خواهد بود.
ماده دوم - برادران نوبل براي كشيدن لوله از صاحبان املاك اراضي لازمه
را به عرض يك ذرع و نيز محل ابنيه چوبي و انباري را كه براي اين كار لازم
است به اطلاع و تصويب اولياي دولت عليه و رضايت صاحبان اراضي با سند كتبي
و امضاي طرفين به مهر كارگذاري براي يك مدتي كه زياده از پانزده سال
نباشد اجاره خواهند كرد.
ماده سوم - مدت اين اجازه پانزده سال خواهد بود و پس از انقضاي مدت
برادران نوبل بايد تمام لوله ممتده و اشيا منقوله خود را برداشته و فقط
پل و عمارتي را كه براي محافظت لوله بنا نموده اند به صاحبان املاك بلاعوض
واگذار كنند مگر در موردي كه به اجازه دولت به ديگري انتقال يابد.
ماده چهارم - در هر هفته اداره نوبل بايد ربع آن مقدار نفتي را كه
ممكن است از لوله جاري شود براي تجار نفت فروش اتباع داخله جريان دهد و
ترتيب تقسيم جريان اين مقدار نفت را تجار داخله با كمپاني نوبل به اطلاع
كارگذاري گيلان خواهند داد مشروط بر اين كه تجار مزبور نفت خودشان را با
كرجي در بيجار خاله حاضر نموده و از اداره نوبل در رشت به وسيله بشكه
مخصوص خود و يا به واسطه لوله كه از انبار نوبل به انبارهاي شخصي خود
خواهند ساخت تحويل بگيرند.
ماده پنجم - اشخاصي كه حق حمل ربع نفت را در هر هفته با اين لوله
دارند از تجار داخله بايد بوده و با تجارتخانه هاي خارجه رسما شراكت
نداشته باشند.
ماده ششم - قرار كرايه نفتي را كه تجار داخله به توسط لوله جاري
مي كنند دولت با كمپاني نوبل به طور عدالت و رعايت طرفين خواهد داد.
ماده هفتم - دهنه لوله كه اداره نوبل خواهد كشيد دو گره و نيم خواهد
بود.
ماده هشتم - مستحفظي لوله مزبور با مالكين اراضي است عملجات و
مستحفظين تماما اتباع دولت عليه خواهند بود و حقوق مستحفظي از كمپاني
نوبل به رضايت آنان ادا خواهد شد.
ماده نهم - اداره نوبل نمي تواند به هيچ اسم و رسم به عنوان خسارت لوله
يا غير آن از صاحبان اراضي يا اولياي دولت عليه ايران ادعاي خسارتي
بنمايد و هر گاه اختلافي ما بين كمپاني نوبل و صاحبان اراضي يا مستحفظين
لوله روي بدهد تسويه آن در كارگذاري خواهد شد و كمپاني نوبل حق هيچ نوع
تعرض مستقيما به آنها نخواهند داشت .
ماده دهم - اين اجازه به هيچ وجه شامل انحصار نيست و دولت عليه
مي تواند به هر كس بخواهد اجازه تمديد لوله براي نفت بدهد

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1329/00/26 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران