قانون الغاي ماليات نمك


مصوب 3 جمادي الاخري 1329
ماده واحده - مجلس شوراي ملي قانون مورخه 3 ربيع الاول 1328 راجع به
انحصار نمك را نسخ مي نمايد

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1329/00/03 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران