قانون راجع به مخارج وجه استقراض دو كرور و نيم ليره


مصوب 28 برج ثور 1329 قمري
ماده اول - مبلغ سه كرور و بيست و پنج هزار تومان اعتبار براي مصارف
قشوني تخصيص مي شود به ترتيب ذيل :
(اولا) مبلغ دو كرور و سيصد و هفتاد و پنج هزار تومان براي مصارف
پانزده هزار و هفتصد نفر قشون در اردبيل . قراچه داغ . استرآباد. خراسان و
سيستان . بروجرد. لرستان . عربستان . كردستان . كرمانشاهان . فارس و بنادر
مبلغ مزبور از بودجه كل قشوني تنگوز ئيل برگشت خواهد كرد.
(ثانيا) يك صد و پنجاه هزار تومان اعتبار براي حقوق عقب افتاده سنه
ايت ئيل قشون .
ماده دوم - دويست و بيست هزار تومان براي خريد اسلحه .
ماده سوم - يك صد هزار تومان براي پرداخت حقوق عقب افتاده سفرا و
مامورين دولت ايران در خارجه .
ماده چهارم - دويست هزار تومان براي مصارف اداره امنيه به اين ترتيب
كه هشتاد هزار تومان براي اداره امنيه فارس و يك صد و بيست هزار تومان
مطابق پيشنهادي كه بعد از ورود متخصصين سوئدي در وزارت داخله تهيه و به
مجلس شوراي ملي پيشنهاد مي شود.
ماده پنجم - تتمه وجه استقراض تا يك صد و بيست و پنج هزار تومان براي
حقوق عقب افتاده سنه ايت ايل امنيه و نظميه .
ماده ششم - براي نظارت و مواظبت در تسعير ليره و خريد نقره از وجه
استقراض و نيز براي تهيه نقشه به جهت تفتيش مخارج مذكور فوق و حصول
اطمينان كامل از اين كه وجوه كاملا در محل خود به مصرف مي رسد كميسيوني
مختلط از نمايندگان وزارتخانه هاي مختلف در تحت رياست وزير ماليه تشكيل
مي شود اعضاي كميسيون مزبور هشت نفر از مستخدمين خارجه و هفت نفر از
مستخدمين ايراني كه به انتخاب وزرا خواهند بود عضو اين كميسيون مي شوند.
ماده هفتم - كميسيون مزبور ترتيبي را كه براي تفتيش و نظارت در مخارج
و مصارف قشون صلاح ميداند اعم از اينكه از وجه استقراض باشد يا از عايدات
ديگر دولت و نيز ترتيب تفتيش ساير مخارج و عايدات دولتي را بصورت لايحه به
هيات وزرا پيشنهاد مينمايد تا پس از تصويب آنها بتوسط وزير ماليه به مجلس
شوراي ملي پيشنهاد شود

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1329/00/28 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران