استنادبه شروط سندمنفسخه قابليت توجيه قانوني ندارد


كلاسه پرونده :910-24-4دادگاه تجديدنظر
شماره دادنامه :557/64-26/9/74

تجديدنظرخواه :آستان قدس رضوي
تجديدنظرخوانده :
تجديدنظرخواسته :راي شماره 54/2193/163/162-15/8/74صادره ازشعبه 39دادگاه عمومي مشهد
تاريخ ابلاغ راي بدوي به تجديدنظرخواه :27/8/74
تاريخ وصول دادخواست تجديدنظر:13/9/74
مرجع رسيدگي :شعبه 4دادگاه تجديدنظراستان خراسان
خلاصه جريان پرونده :بدواآقاي ...باتقديم دادخواستي به وكالت از آستان قدس رضوي بطرفيت تجديدنظرخوانده اقامه دعوي كرده وخلع يد مشاراليه ازمساحت 2025مترمربع ازاراضي چاه خالصه قطعه شماره 809مجزي شده ازپلاك 170اصلي بخش 10مشهدموقوفه آستان قدس رضوي وقلع وقمع اعياني احداثي مقوم به دويست هزارريال راباخسارات قانوني تقاضاكرده است و چنين توضيح داده كه خوانده دعوي بموجب قرارداداجاره منفسخه شماره 46467 19/11/56 دفترخانه 10مشهدمستاجرسابق مساحت 2025مترمربع ازاراضي چاه خاصه پلاك 170اصلي بخش 10مشهدموقوفه آستان قدس رضوي قطعه شماره 809بوده است كه بموجب لايحه قانوني تجديدقراردادواجاره املاك موقوفه مصوب 4/2/58 شوراي انقلاب وتفسيرقانوني مورخ 3/4/61مجلس شوراي اسلامي كليه اسنادوقراردادهاي اجاره رقبات موقوفه منفسخ وازدرجه اعتبارساقط گرديده ومضافامستاجرموصوف ازشروط مندرج درقراردادمستنددعوي ازجمله عمران واحداث بناتخلف نموده بنابه مراتب رابطه استيجاري بين موكل و خوانده قطع شده ولي خوانده باوصف انفساخ قرارداداجاره وقطع رابطه استيجاري مبادرت به تصرفات غاصبانه كرده واحيانابراي ايجادآثارتصرف چنداصله نهال غرس يامختصراعياني احداث كرده وحاضربه خلع يدوقلع وقمع اعياني مستحدثه نمي باشد.ناگزيرمبادرت به دادخواهي گرديده است همچنين خوانده موصوف دادخواستي به خواسته دعوي تقابل والزام خوانده به تنظيم تجديدسنداجاره شماره 46467-11/11/56 به دادگاه تقديم كه توامامورد رسيدگي واقع شده وابتداشعبه هفتم دادگاه حقوقي دوبه موضوع رسيدگي و مبادرت به صدورقرارمعاينه وتحقيق محلي نموده كه نهايتامحل موردمعاينه عضومجري قرارواقع ومعاينات ومشاهدات مشاراليه درصورتجلسه تنظيمي منعكس گرديده بالاخره پس ازاستعلام كاربري محل ازشهرداري وباانحلال دادگاههاي حقوقي شعبه 39دادگاه عمومي مشهدبه شرح راي تجديدخواسته در خصوص دعوي تقابل دادخواهي راواردتشخيص وضمن رددعوي اصلي واعلام اينكه تنظيم سنداجاره ازناحيه متولي موقوفه ارتباطي باغبطه وقف نداردچه آنكه مي تواندبااجاره عادله تنظيم سندنمايدخوانده دعوي تقابل رابه حضوردريكي ازدفاتراسنادرسمي وتنظيم سنداجاره بااجاره بهاي عادله روزدرحق خواهان دعوي اخيرالذكرمحكوم نموده است كه باابلاغ دادنامه مورداعتراض وتجديد نظرخواهانيهاي وكيل خواهان اصلي (خوانده تقابل )واقع گرديده است هيات شعبه دروقت فوق العاده تشكيل پس ازبررسي پرونده وانجام مشاوره ختم رسيدگي رااعلام وبشرح زيرمبادرت به صدورراي مي نمايد.

"راي دادگاه "
برراي تجديدنظرخواسته ازحيث نتيجه اشكالي واردبنظرنمي رسدزيرابا عنايت به عنوان لايحه قانوني تجديدقرارداداجاره املاك موقوفه مصوب 4/2/58 منظورقانونگذارتجديداجاره بامستاجرين سابق پس ازانفساخ اسناداجاره بوده وازطرفي سه ماه مذكوردرقانون يادشده قبل ازتفسيرقانوني ماده واحده مذكوردرتاريخ 3/4/61درمجلس شوراي اسلامي منتفي گرديده وپس ازتفسيرقانوني مجلس شوراي اسلامي نسبت به موقوفات آستان قدس رضوي از تاريخ قانون تحديدقرارداداجاره املاك موقوفه (4/2/58)قابل احتساب نمي باشدوچون استنادبه شروط سندمنفسخه صحيح نبوده واعتراضات آقاي وكيل تجديدنظرخواه عمدتاتكرارمطالبي است كه درمرحله بدوي عنوان گرديده دادگاه صادركننده حكم تجديدنظرخواسته باتوجه به آن مبادرت به صدورحكم نموده ودرمجموع تجديدنظرخواهي باجهات مذكوره درماده 25قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب منطبق بنظرنمي رسدضمن ردآن دادنامه بدوي را نتيجتاتاييدمي نمايد.اين راي قطعي است .
رئيس دادگاه :سيدمرتضي قاضي مستشار:سيدمحمدرضاشريفي


مرجع :كتاب نمونه آرامحاكم دادگستري ايران صفحه 75-77
1- دادگاههاي تجديدنظراستان
گردآورنده :عبدالرحمن رسولي انتشارات سمن سال 1375
40

557 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1374/09/26 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران