قانون راجع به معافيت موقوفات مرحوم احمد يزدان پناه ديلمقاني از پرداخت ماليات بر درآمد و ماليات بر ارث


ماده واحده - به وزارت دارايي اجازه داده مي شود از مطالبه ماليات بر
ارث و همچنين ماليات بر درآمد و ماليات املاك مزروعي آن قسمت از املاك
مرحوم احمد يزدان پناه ديلمقاني كه بنا به اظهار ورثه آن مرحوم و طبق
اقرارنامه رسمي شماره 41849-30/10/32 وقف بر پرورشگاه ايتام كرمان شده و
عمل به وقف مورد تاييد و گواهي بهداري و اوقاف استان هشتم مي باشد و درآمد
آن به مصرف موسسه مزبور مي رسد تا پايان سال 1340 خودداري نمايد.
تبصره 1 - هر قسمت از رقبات مذكور در فوق كه علي السهم و يا در مدت
مقرر در فوق به وقفيت قطعي و رسمي در آمده باشد از ماليات بر ارث و
ماليات بر درآمد و ماليات املاك مزروعي مطلقا معاف خواهد بود.
تبصره 2 - مبالغي كه تا كنون به عنوان ماليات دريافت گرديده نسبت به
ميزاني كه به وقفيت رسمي درآمده يا تا پايان سال 40 درآمده باشد قابل
استرداد به موسسه مزبور خواهد بود.
قانون بالا مشتمل بر يك ماده و دو تبصره كه لايحه آن به موجب ماده واحده
مصوبه بيستم آذر ماه 1342 تقديم شده بود پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در
تاريخ روز چهارشنبه 13 آبان ماه 1343 در جلسه روز سه شنبه نوزدهم آبان ماه
يك هزار و سيصد و چهل و سه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1343/08/19 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران