دايركردن كلاس درمغازه خلاف عرف وعادت است


شماره وتاريخ دادنامه 705-10/10/74
كلاسه پرونده 2/184/74تجديدنظرحقوقي

مرجع رسيدگي :شعبه دوم دادگاه تجديدنظراستان سمنان
تجديدنظرخواه :
تجديدنظرخوانده :
موضوع :تجديدنظرازراي شماره 575-31/5/74شعبه سوم دادگاه عمومي شاهرود
"راي دادگاه "
درخصوص تجديدنظرخواهي خانم ....بطرفيت خانم ....نسبت به دادنامه شماره 757-21/5/74شعبه سوم دادگاه عمومي شاهرودكه بموجب آن مستندابه بند4ماده 14ومواد16و27و28قانون روابط موجرومستاجرحكم برتخليه تجديدنظرخواه ازعين مستاجره (يكباب مغازه پلاك 2861واقع درخيابان بهرام )بادريافت مبلغ پنج ميليون ريال بابت حق كسب وپيشه ظرف دوماه صادرگرديده است چون نيازشخصي تجديدنظرخوانده برمبناي گواهي گواهان صادرگرديده است كه شهادت آنان خلاف اظهارات تجديدنظرخواه درجلسه اين دادگاه مي باشدچون گواهان نيازشخصي مشاراليهاراجهت اينكه بيكاراست و خانه دارمي باشدذكركرده درحالي كه تجديدنظرخوانده درجلسه دادگاه بيان داشته براي دائركردن كلاس قرآن مي خواهدكه علاوه برامتيازوجوازي درمورد تدريس قرآن ارائه نداده اصولادايركردن كلاس درمغازه خلاف عرف وعادت است لذااظهارات گواهان به دليل متناقض بودن آن بامطالب بيان شده به وسيله تجديدنظرخوانده موثردرمقام وقابل استنادنبوده وچون دليل ديگري كه نيازشخصي تجديدنظرخوانده رابه عين مستاجره ثابت نمايدتقديم نگرديده است لذادعوي تجحديدنظرخواهي واردتشخيص ومستندابه بند4ماده 25قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب حكم بدوي نقض وراي بررددعوي تجديدنظر خوانده (خواهان اوليه )صادرمي گرددحكم صادره قطعي است .
رئيس شعبه ودادگاه تجديدنظراستان سمنان مستشاران دادگاه
علي صفابينش محمدقاسم اصحابي عليجان قبادي


مرجع :كتاب نمونه آرامحاكم دادگستري ايران صفحه 56-57
1- دادگاههاي تجديدنظراستان
گردآورنده :عبدالرحمن رسولي انتشارات سمن سال 1375
40

705 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1374/10/10 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران