قانون راجع به واگذاري 5/13537 متر مربع از اراضي ايستگاه كشاورزي بهبهان به شير و خورشيد سرخ بهبهان و بانك ساختماني


ماده واحده - موسسه اصلاح و تهيه نهال و بذر وزارت كشاورزي مجاز است
مقدار سيزده هزار و پانصد و سي و هفت متر و نيم مربع از اراضي ايستگاه
كشاورزي بهبهان را به شرح زير به جمعيت شير و خورشيد سرخ بهبهان و بانك
ساختماني به طور رايگان واگذار نمايد:
1 - جهت احداث درمانگاه به جمعيت شير و خورشيد بهبهان 3525 متر مربع
2 - جهت احداث چهارده باب خانه هاي سازماني در شهر بهبهان به بانك
ساختماني .
5/10012 متر مربع
تبصره - بانك ساختماني موظف است پس از اتمام ساختمان خانه هاي مزبور
زمين واگذاري وزارت كشاورزي را به طور رايگان به سازمانهاي دولتي واگذار
نمايد.
وزارتخانه هاي كشاورزي و كشور و آباداني و مسكن مامور اجراي اين قانون
هستند.
قانون بالا مشتمل بر يك ماده و يك تبصره كه لايحه آن طبق ماده واحده مصوب
بيستم آذر ماه يك هزار و سيصد و چهل و دو شمسي تقديم شده بود در جلسه روز
يكشنبه هفدهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و چهل و سه به تصويب مجلس شوراي
ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي
قانون بالا در جلسه روز شنبه نهم آبان ماه 1343 به تصويب مجلس سنا رسيده
است

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1343/08/09 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران