قانون مربوط به اراضي اردوگاه نيروي هوايي در بيشه كلا


ماده واحده - به وزارت جنگ اجازه داده مي شود تمامي شش دانگ اراضي
اردوگاه نيروي هوايي پلاك 1580 فرعي از يك اصلي بخش 12 بابل كه در سال
1338 به مبلغ 1863915 ريال از اداره املاك و مستغلات پهلوي برابر سند رسمي
شماره 16741-26/2/1339 خريداري شده و مبلغ 1263915 ريال از بهاي آن را
افسران نيروي هوايي به عنوان قرضه پرداخت نموده اند بر طبق
قانون مورخ 28/1/1309 راجع به فروش ابنيه دولتي قشوني كه طرف احتياج
ادارات قشوني نباشد به فروش رسانيده و پس از پرداخت طلب افسران بقيه آن
را براي هزينه تاسيسات در 50 هزار متر اراضي اهدايي واقع در قريه بيشه كلا
به مصرف برساند.
قانون بالا مشتمل بر يك ماده كه لايحه آن به موجب ماده واحده مصوب بيستم
آذر ماه يك هزار و سيصد و چهل و دو تقديم شده بود در جلسه روز يكشنبه
سيزدهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و چهل و سه به تصويب مجلس شوراي ملي
رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي
قانون فوق در جلسه شنبه دوم آبان ماه 1343 به تصويب مجلس سنا رسيده است

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1343/08/02 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران