قانون مربوط به الحاق تبصره دوم به ماده 3 قانون استخدام پرستاران


تبصره ذيل به عنوان تبصره 2 به ماده 3 قانون استخدام پرستاران مصوب
كميسيونهاي مشترك مجلسين اضافه مي گردد:
تبصره 2 - وزارت بهداري مجاز است به منظور رعايت كامل شايستگي و صلاحيت
فني داوطلبان ورود به كلاس دوره تكميلي افراد مذكور در اين ماده را از
طريق مسابقه ورودي با در نظر گرفتن مقدورات و امكانات خود تعيين و به كلاس
معرفي نمايد.
استفاده از مزاياي اين قانون موكول به موفقيت در امتحانات مربوطه خواهد
بود.
قانون بالا مشتمل بر يك لايحه آن به موجب ماده واحده مصوب بيستم آذر ماه يك
هزار و سيصد و چهل و دو تقديم و در جلسه روز سه شنبه پانزدهم ارديبهشت
ماه يك هزار و سيصد و چهل و سه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي
قانون بالا در جلسه روز چهارشنبه 22/7/1343 به تصويب مجلس سنا رسيده است

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1343/07/22 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران