تصميم قانوني دائر به تشكيل كميسيون دوازده نفري براي اصلاح قانون انتخابات


مجلس شوراي ملي اجازه مي دهد كميسيون دوازده نفري از شعب ششگانه مجلس براي
اصلاح و تهيه و تنظيم قانون انتخابات مجلس شوراي ملي انتخاب شود كه با جلب
نظر وزارت كشور قانون نامبرده را تا دو ماه تهيه و تقديم مجلس نمايد.
تصميم بالا در جلسه پانزدهم شهريور ماه يك هزار و سيصد و بيست و سه به
تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - محمدصادق طباطبايي

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1323/06/15 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران