تصميم قانوني دائر به قابل تعقيب بودن آقاي علي سهيلي نخست وزير اسبق.


مجلس شوراي ملي آقاي علي سهيلي نخست وزير اسبق را در دو موضوع يكي خريد
قسمتي ابزار و اشيا و لوازم ساختمان از انبار وزارت امور خارجه و ديگري
در خصوص اعمال نفوذ و مداخلات در انتخابات آذربايجان قابل تعقيب تشخيص و
طبق ماده 5 قانون محاكمه وزرا پرونده امر را به ديوان كشور ارجاع
مي نمايد.
اين تصميم در جلسه نهم اسفند ماه يك هزار و سيصد و بيست و چهار از طرف
مجلس شوراي ملي اتخاذ شده است
رييس مجلس شوراي ملي - محمدصادق طباطبايي

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1324/12/09 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران