قانون بودجه سال 1323 چاپخانه مجلس شوراي ملي


ماده اول - براي حقوق و هزينه دوازده ماهه سال 1323 چاپخانه مجلس مبلغ
هفت ميليون و پنجاه هزار ريال (7050000) مطابق فقرات 1 و 2 پيوست اعتبار
به كارپردازي مجلس داده مي شود.
تبصره 1 - به كارپردازي مجلس اجازه داده مي شود كمك هزينه كارگران فني
چاپخانه مجلس را (موضوع قانون كمك كارمندان دولت ) تا آخر سال 1323 از محل
درآمد چاپخانه مجلس بپردازد.
تبصره 2 - مبلغي كه به عنوان فوق العاده اضافه كاري و كمك اعاشه و حقوق
ايام مرخصي و تفاوت بهاي نان در ضمن اين بودجه منظور شده از اول فروردين
ماه تا آخر سال 1323 قابل پرداخت مي باشد.
تبصره 3 - كارپردازي مجلس مكلف است كليه كارگرهاي چاپخانه مجلس را از
حوادث كار بيمه كند.
ماده دوم - به كارپردازي مجلس اجازه داده مي شود معادل مبلغ هشت ميليون
ريال درآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان كه در بودجه سال 1323 كل كشور
هفت ميليون پيش بيني شده به خزانه داري كل بپردازد و مازاد آن را پس از
پرداخت كمك هزينه كارگران فني چاپخانه مجلس موضوع تبصره ماده اول - تتمه
براي ساختمان بناي جديد كتابخانه مجلس اختصاص دهد.
ماده سوم - خدمتگزاران جز چاپخانه مجلس از تحصيلدار - انباردار -
كمك انباردار - دربان - پيشخدمت - سرايدار - آبدار - فراش - مشمول كليه
مقررات آيين نامه اساسي خدمتگزاران جز مجلس كه به تصويب هيات رييسه مجلس
رسيده مي باشند و حقوقي كه در بودجه سال 1323 براي آنها منظور شده است با
تطبيق ماده 3 آيين نامه و جدول حقوق مصوب 7 آذر ماه 1321 هيات رييسه مجلس
ماخذ پايه قانوني آنها خواهد بود.
تبصره 1 - تحصيلدار - انباردار - كمك انباردار - در عداد طبقه ناظر
محسوب مي شوند.
تبصره 2 - خدمتگزاران نامبرده در صورت پرداخت كسور بازنشستگي يكجا و
به اقساطي كه مدت آن از آخر اسفند ماه 1324 تجاوز نكند به نسبت سنواتي كه
در چاپخانه مجلس خدمت نموده اند پيشينه آنان جزو خدمت رسمي محسوب و در
صورت مشموليت از حقوق بازنشستگي بهره مند مي شوند و چنانچه پيش از بازنشسته
شدن فوت نمايند در صورت پرداخت كسور بازنشستگي از طرف بازماندگان ورثه
قانوني از وظيفه مقرره استفاده خواهند نمود.
اين قانون كه مشتمل بر سه ماده و صورت پيوست است در جلسه ششم مهر ماه يك
هزار و سيصد و بيست و سه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي محمدصادق طباطبايي
>جدول : دوره 14 - جلد 1 - صفحه 219 الي 225<
مبلغ هفت ميليون و پنجاه هزار ريال بودجه يكساله يك هزار و سيصد و بيست
سه چاپخانه مجلس شوراي ملي است .
صورت بالا پيوست قانون بودجه سال 1323 چاپخانه مجلس شوراي ملي بوده و صحيح
است .
رييس مجلس شوراي ملي محمدصادق طباطبايي

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1323/07/06 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران