قانون اجازه پرداخت دودوازدهم هزينه كل كشور بابت دوماهه تير و مرداد 1323


ماده واحده - قانون مصوب 31 فروردين ماه 1323 براي پرداخت هزينه هاي
كشور در دوماهه تير و مرداد 1323 به قوت خود باقي و به وزارت دارايي
اجازه داده مي شود هزينه ماههاي مذكور را بر طبق قانون مصوب 31 فروردين
ماه 1323 بپردازد.
تبصره - دولت مكلف است بودجه هاي جز وزارتخانه ها و را كه تاكنون به
مجلس تسليم نشده تا 15 مرداد و بودجه هاي بازرگاني و كارخانجات و موسسات
اقتصادي را حداكثر تا 15 شهريور به مجلس شوراي ملي تقديم دارد. و هر يك
از وزارتخانه ها در صورتي كه بودجه هاي جز خود را در موعد مزبور به مجلس
تقديم ندارند وزير و معاون و مدير كل و روساي حسابداري از دريافت حقوق و
ساير مزايا تا تسليم بودجه هاي تفصيلي محروم خواهند بود.
اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه بيست و هفتم تير ماه يك هزار
و سيصد و بيست و سه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده است .
رييس مجلس شوراي ملي محمدصادق طباطبايي

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1323/04/27 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران