قانون اجازه پرداخت حقوق و مصارف سه ماهه اول سال 1323 مجلس شوراي ملي


ماده واحده - به كارپردازي مجلس اجازه داده مي شود در سه ماهه اول سال
1323 از بابت اعتبارات حقوق و هزينه در حدود (12)/(3) بودجه تفصيلي سال
1322 مجلس شوراي ملي از وزارت دارايي دريافت دارد.
تبصره 1 - به وزارت دارايي اجازه داده مي شود كمك هزينه مربوط به مجلس
شوراي ملي (موضوع قانون كمك كارمندان دولت ) را در سه ماهه اول سال 1323 به
موجب تبصره قانون (12)/(3) بودجه سال 1323 كشور از محل درآمد عمومي كشور
كارسازي دارد.
تبصره 2 - به كارپردازي مجلس اجازه داده مي شود كمك هزينه كارگران فني
چاپخانه مجلس (موضوع قانون كمك كارمندان دولت ) را در سه ماهه اول سال 1323
بر طبق آن چه در سال 1322 پرداخت شده است از محل درآمد چاپخانه مجلس
بپردازد.
اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه سي و يكم فروردين ماه يك هزار
و سيصد و بيست و سه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده است .
رييس مجلس شوراي ملي محمدصادق طباطبايي

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1323/01/31 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران