قانون اجازه استقراض پنج ميليون ريال از بانك ملي ايران براي كمك به حريق زدگان قزوين


ماده واحده - به وزارت دارايي اجازه داده مي شود مبلغ پنج ميليون ريالي
را كه براي مدت پنج سال بانك ملي ايران به بانك رهني ايران وام خواهد داد
ضمانت نمايد - اين وام به وسيله بانك رهني ايران و با موافقت كميسيوني
مركب از فرماندار و رييس بانك ملي ايران و نماينده بانك رهني و رييس
انجمن شهر قزوين به صورت وام ميان پيشه وران و صاحبان دكاكين حريق زده شهر
قزوين تقسيم خواهد شد.
ميزان هر وام به تناوب مايحتاج حرفه اي هر يك از آنها و نيز به نسبت تكميل
ساختمان از قرار صدي شش در سال معين و با اخذ سند ثبتي و گرفتن وثيقه يا
ضامن پرداخت خواهد شد - كليه وامهايي كه به موجب اين قانون داده مي شود
حداكثر در ظرف پنج سال اصلا و فرعا به وسيله بانك رهني ايران وصول و به
بانك ملي ايران مسترد خواهد گرديد.
اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه سيزدهم دي ماه يك هزار و سيصد
و بيست و چهار به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده است .
رييس مجلس شوراي ملي - محمدصادق طباطبايي

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1324/10/13 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران