قانون معافيت حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني نشانها و مدالهاي كار


به استناد ماده واحده مصوب 20 آذر ماه 1342 ماده واحده ذيل تصويب مي شود:
ماده واحده - عمل وزارت اقتصاد در مورد ترخيص پانصد عدد نشان و مدال
كار كه به منظور تشويق از اشخاص و كارگران با معافيت از حقوق و عوارض
گمركي و سود بازرگاني (به استثنا باربري و انبارداري ) كه به موجب
تصويبنامه شماره 41490 - 13/7/42 توسط وزارت كار و امور اجتماعي از خارج
وارد گرديده است تاييد مي شود.
قانون بالا مشتمل بر يك ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاريخ بيست و
هشتم بهمن ماه يك هزار و سيصد و چهل و سه در جلسه روز ششم اسفند ماه يك
هزار و سيصد و چهل و سه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1343/12/06 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران