قانون خدمت فني آقاي فردريش فايل مهندس شهرساز دولت جمهوري آلمان غربي


ماده واحده - به دولت اجازه داده مي شود براي استفاده از خدمت فني آقاي
فردريش فايل (liahP hciR dirF) مهندس شهرساز كه دولت جمهوري فدرال آلمان
غربي به عنوان مستشار به منظور كمك فني به شهرداريها با قبول پرداخت حقوق
او را در اختيار دولت ايران گذاشته است براي مدت دو سال خدمت مهندس مزبور
كه ابتداي آن 11 ارديبهشت ماه 1342 خواهد بود با تعهد پرداخت هزينه مسكن
و مخارج اياب و ذهاب او در داخل كشور از محل اعتبار مربوط موافقتنامه لازم
را مبادله نمايد.
قانون بالا مشتمل بر يك ماده كه در تاريخ بيست و سوم آذر ماه يك هزار و
سيصد و چهل و سه به تصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز يكشنبه بيست و
پنجم بهمن ماه يك هزار و سيصد و چهل و سه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1343/11/25 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران