قانون قرارداد استخدامي آقاي ژوزف جيواني ريتسو (ostiR inavoiG hpesoG) تبعه ايتاليا و تمديد قرارداد مزبور


ماده واحده - به وزارت اقتصاد اجازه داده مي شود قرارداد استخدامي آقاي
ژوزف جيواني ريتسو تبعه دولت ايتاليا را بر مبناي قرارداد قبلي كه به
تصويب كميسيون مشترك مجلسين رسيده است براي آخرين بار از 9/8/1339 تا اول
بهمن 1343 تمديد نمايد.
قانون بالا مشتمل بر يك ماده كه لايحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بيستم
آذر ماه 1342 تقديم شده و در تاريخ بيست و هشتم دي ماه يك هزار و سيصد و
چهل و سه به تصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز سه شنبه بيستم بهمن
ماه يك هزار و سيصد و چهل و سه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1343/11/20 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران