آيين نامه فوق العاده سختي خدمت چتربازي و پرسنل چترباز نيروي زميني ارتش شاهنشاهي


ماده 1 - با توجه به ماده 66 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي
مصوب سي ام تير ماه 1336 به افسران و درجه داران و افراد هنرجويان واحد
چترباز نيروي زميني ارتش شاهنشاهي فوق العاده سختي خدمت چتربازي ماهيانه
طبق مقررات اين آيين نامه پرداخت مي گردد.
ماده 2 - ميزان فوق العاده سختي چتربازي افسراني كه پس از خاتمه دوره
آموزشگاه چتربازي عملا در واحد چترباز پرش مقرره را انجام مي دهند به شرح
زير تعيين مي گردد:
الف - افسران جز پنجاه و پنج درصد (55%) حقوق درجه مربوطه .
ب - افسران ارشد پنجاه درصد (50%) حقوق درجه مربوطه .
ج - امرا پنجاه درصد (50%) حقوق درجه سرهنگي .
تبصره - منظور از حقوق درجه مذكور در اين ماده حقوق دريافتي بدون
احتساب حقوق سنواتي مندرج در بند "ب " ماده 53 قانون استخدام نيروهاي مسلح
شاهنشاهي مي باشد.
ماده 3 - ميزان فوق العاده سختي خدمت چتربازي درجه داران كه پس از خاتمه
دوره آموزشگاه چتربازي عملا در واحد چترباز پرش مقرره را انجام مي دهند به
شرح زير تعيين مي گردد:
الف - در دو سال اول خدمت (پس از طي دوره آموزشگاه چتربازي ) يك چهارم
(پنج چهارم حقوق مبنا).
ب - پس از پايان دو سال خدمت مندرج در بند الف از (4)/(3)1 (هفت
چهارم حقوق مبنا).
ماده 4 - ميزان فوق العاده سختي خدمت چتربازي افرادي كه پس از طي دوره
آموزشگاه چتربازي عملا پرش مقرره را انجام مي دهند يك دوم (نصف ) حقوق مبنا
مي باشد.
ماده 5 - ميزان فوق العاده سختي خدمت چتربازي هنرجويان چترباز از تاريخ
شروع پرش به شرح زير مي باشد:
الف - افسران و درجه داران در مدت خدمت در آموزشگاه چتربازي يك برابر
حقوق مبنا.
ب - افراد در مدت خدمت در آموزشگاه چتربازي يك چهارم (4)/ (1) حقوق
مبنا.
تبصره - منظور از حقوق مبنا مذكور در اين ماده و مواد 3 و 4 حقوق
مندرج در ماده 51 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي مي باشد.
ماده 6 - افسران و درجه داران چترباز كه حداقل با داشتن دوازده سال
سابقه خدمت چتربازي و انجام سيصد پرش (چنانچه بر اثر سوانح ناشي از پرش )
قادر به ادامه خدمت چتربازي نباشند مادام كه در خدمت ارتش هستند از نصف
(2) /(1) آخرين فوق العاده سختي خدمت چتربازي دريافتي استفاده خواهند
نمود.
تبصره 1 - شروع خدمت چتربازي از اولين پرش بعد از خاتمه دوره
آموزشگاه چتربازي محسوب مي گردد.
تبصره 2 - چتربازاني كه بنا به تشخيص شوراي عالي پزشكي متشكله در
اداره بهداري ارتش قبل از سنين و تعداد پرش مقرره در اين ماده به علل
ناشي از پرش از ادامه پرش محروم شوند به نسبت سنوات خدمت چتربازي از سه
درصد (3%) آخرين فوق العاده سختي چتربازي استفاده مي نمايند.
تبصره 3 - چتربازاني كه بنا به تشخيص شوراي عالي پزشكي متشكله در
اداره بهداري ارتش موقتا به علت سوانح ناشي از پرش از انجام پرش معاف
شوند از تاريخ تشخيص شوراي عالي پزشكي تا تاريخ خاتمه معافيت از
فوق العاده سختي خدمت چتربازي استفاده مي نمايند مشروط بر اين كه مدت اين
معافيت زائد بر دو سال نباشد.
ماده 7 - براي امكان استفاده از فوق العاده سختي خدمت چتربازي حداقل
تعداد پرش در سال تقويمي براي چتربازان در مورد امرا ارتش افسران ارشد -
دوازده - افسران جز بيست و چهار - درجه داران و افراد سي و دو پرش مي باشد.
تبصره 1 - پرش مقرره در اين ماده بايستي به ترتيب زير انجام شود:
امرا هر دو ماه يك پرش .
افسران ارشد در هر ماه يك پرش .
افسران جز در هر ماه دو پرش .
درجه داران و افراد در هر ماه حداقل دو پرش .
تبصره 2 - عدم اجراي پرش مقرره در تبصره بالا موجب محروميت از دريافت
فوق العاده سختي خدمت چتربازي ماه بعد خواهد بود مگر اين كه اجراي پرش به
علل فني و جوي مقدور نباشد كه در اين صورت پرش انجام شده بايد در ماه بعد
انجام گيرد.
ماده 8 - پرسنل چترباز كه به منظور تحصيل (حداكثر دو سال ) يا به
ماموريت داخل و يا خارج كشور (حداكثر شش ماه ) اعزام و در نتيجه اجراي پرش
مقرره براي آن مقدور نباشد از فوق العاده سختي چتربازي از مدتهاي مزبور
استفاده خواهند كرد اعم از اين كه در ظرف مدت مزبور در مشاغل سازماني
مربوطه باقي و يا به علل مذكور منتسب شده باشند.
ماده 9 - صدور دو اخطار كتبي از طرف فرمانده واحد چترباز مبني بر
بي انضباطي و سهل انگاري در امور مربوطه به پرش موجب قطع پنجاه درصد(50
درصد) فوق العاده سختي خدمت چتربازي براي مدت سه ماه مي گردد.
ماده 10 - به پرسنل چترباز در صورتي كه در اثر سوانح ناشي از پرش خدمت
چتربازي يكي از اعضا بدن آنها فلج گردد و در نتيجه قادر به ادامه پرش
نباشند مبلغ يكصد هزار ريال و درباره آنهايي كه به علت مزبور از خدمات
نظامي مزبور به طور دائم معاف شوند و يا فوت نمايند سيصد هزار ريال به
ترتيب به خود و يا به وراث مستمري بگير آنان پرداخت مي گردد.
تبصره 1 - مزاياي مندرج در آيين نامه بيمه افسران و كارمندان نيروهاي
مسلح شاهنشاهي جزو مبلغ پرداختي در اين ماده محسوب و بقيه از بودجه وزارت
جنگ پرداخت خواهد شد.
تبصره 2 - منظور از وراث مستمري بگير مذكور در اين ماده وراثي است كه
در ماده 88 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي تعيين گرديده است .
ماده 11 - چتربازان خارج از سازمان واحد چترباز در صورتي كه طبق
برنامه تنظيمي واحد نامبرده و با موافقت نيروي زميني به پرش خود ادامه
دهند مشمول مقررات اين آيين نامه خواهند بود.
ماده 12 - ملاك پرداخت فوق العاده سختي خدمت چتربازي و قطع آن دستور
واحد چترباز خواهد بود.
ماده 13 - اين آيين نامه از تاريخ اول فروردين ماه 1339 به موقع اجرا
گذاشته شده و از همان تاريخ مقررات قبلي فوق العاده سختي خدمت چتربازي
(مندرج در فصل دوم آيين نامه معاشها مصوب 23/2/1337) ملغي مي گردد

:شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1339/00/00 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران