قانون معافيت يك وسيله نقليه مهندس شورت (TREWHCS) از حقوق گمركي


ماده واحده - معافيت حقوق گمركي و هر گونه عوارض مربوط به يك دستگاه
وسيله نقليه مهندس شورت (TREWHCS) تبعه دولت آلمان فدرال مشاور شهرسازي
موضوع تصويبنامه شماره 13436-26/6/1340 دولت تاييد مي شود.
قانون فوق مشتمل بر يك ماده كه لايحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بيستم
آذر ماه يك هزار و سيصد و چهل و دو تقديم شده بود در جلسه روز پنجشنبه
بيست و يكم آبان ماه يك هزار و سيصد و چهل و سه به تصويب مجلس شوراي ملي
رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي
قانون بالا در جلسه روز دوشنبه 7/10/1343 به تصويب مجلس سنا رسيده است

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1343/10/07 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران