لايحه مربوط به تقسيم شهر تهران به هفت ناحيه شهرداري و سازمان و وظائف آنها


هيات وزيران در جلسه مورخ 27/10/42 طبق گزارش شهرداري تهران و بنا به
پيشنهاد شماره 73635/3-11/10/40 وزارت كشور مراتب زير را تصويب مي نمايند:
1 - شهرداري تهران و شميران از نظر وظائف و امور شهري به هفت ناحيه
شهرداري تقسيم شود.
2 - آيين نامه سازمان وظائف و اختيارات نواحي هفتگانه برابر قوانين مصوبه
پس از تصويب شهردار فعلي تهران به صورت آزمايش به موقع اجرا درآيد.
3 - حقوق رييس ناحيه شهرداري برابر با حقوق شهرداران درجه اول كشور بوده
و مزايا و فوق العاده آنان از طرف شهردار تهران تعيين خواهد شد.
4 - شهرداري تهران موظف است پس از ابلاغ اين تصويبنامه برنامه عمراني شهر
تهران را براي مدت چهار سال بر اساس احتياجات عمومي تنظيم نمايد.
هيات وزيران در جلسه مورخ 12/4/41 بنا به پيشنهاد شماره 19076/3 مورخ 26
/3/1341 وزارت كشور تصويب مي نمايند.
1 - شهر تهران و شميران از لحاظ وظائف شهري به ده ناحيه و سازمان مركزي
شهرداري به هفت قسمت تقسيم شود.
2 - آيين نامه وظائف و سازمان اختيارات نواحي ده گانه و قسمت هاي هفت گانه
مركزي شهرداري تهران پس از تصويب آقاي احمد نفيسي شهردار فعلي تهران به
صورت آزمايش به موقع اجرا درآيد.
3 - شهرداري تهران موظف است پس از ابلاغ اين تصويبنامه برنامه عمراني شهر
تهران را براي مدت چهار سال بر اساس احتياجات عمومي تنظيم نمايد.
4 - تصويبنامه شماره 32116/ ت - 28/10/40 ملغي مي شود.
گزارش مربوط به رد لايحه تقسيم شهر تهران به هفت ناحيه شهرداري و سازمان و
وظائف آنها كه به موجب ماده واحده مصوب بيستم آذر ماه 1342 به مجلس شوراي
ملي تقديم شده بود در جلسه روز پنجشنبه 21 آبان ماه 1343 به تصويب مجلس
شوراي ملي و در تاريخ دوم دي ماه 1343 به تصويب مجلس سنا رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1343/10/02 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران