بخشنامه ابلاغ موافقتنامه و شرايط عمومي و همسان قراردادهاي خدمات مشاوره پژوهشي


بخشنامه شماره 2753/54 - 1670 - 24/5/1379 معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه ، آئين نامه استاندارهاي اجرايي طرحهاي عمراني و در چهارچوب نظام فني و اجرايي كشور( مصوبه شماره 24525/ت14898 ه، مورخ 4/4/1375 هيات وزيران )، اين دستورالمعل از نوع گروه اول مذكور در ماه هفت آئين نامه ياد شده، در يك صفحه، صادر مي گردد. تاريخ مندرج در ماده هشت آئين نامه مذكور در مورد اين دستورالعمل 1/10/1379 است.
به پيوست، موافقت نامه و شرايط عمومي همسان قرارددهاي مشاوره پژوهشي، 13 ابلاغ مي گردد. رعايت كامل مفاد اين دستورالعمل از طرف دستگاههاي اجرايي، مهندسان مشاور و ديگر عوامل در طرحها و پروژه هايي كه تمام يا بخشي از هزينه اجراي آنها از محل اعتبارات طرحهاي عمراني تامين مي گردد الزامي است.
دستورالعمل نحوه تكميل و تنظيم موافقتنامه، شرايط عمومي و پيوستهاي قراردادهاي خدمات مشاوره پژوهشي و مقررات مربوط به آنها
1 - موافقتنامه
1 -1 - اطلاعات مربوط به موافقتنامه بايد به طور كامل و روشن در محل هاي پيش بيني شده درج شود. تغيير دادن، كاستن عبارتها با كلمه هايي از موافقتنامه يا افزودن به آن مجاز نيست و تنها محلهاي خالي بايد تكميل شود.
2 -1 - در مقدمه موافقتنامه بايد عنوان رسمي يا قانوني دو طرف قرارداد درج شود.
1 -3 - در ماده يك موافقتنامه، براي درج موضوع قرارداد بايد موضوع پژوهش درج شود.
1 -4 - مبلغ قرارداد در ماده 4 درج مي شود.
1 -5 - نمايندگان مجاز دو طرف قرارداد بايد تمام صفحه هاي موافقتنامه را امضا و بر حسب مورد مهر كنند.
2 - شرايط عمومي
2 -1 - شرايط عمومي بايد بدون تغيير در قراردادها مورد استفاده قرار گيرد. تغيير، كاهش يا افزايش مطالبي به آن مجاز نيست. تنها صفحه آخر شرايط عمومي در محل تعيين شده به وسيله نمايندگان مجاز دو طرف امضا و مهر مي شود.
2 -2 - در اجراي ماده 22 -2، در دستگاههاي اجرايي كه تابع هيچيك از وزارتخانه ها نيستند، مانند سازمان تربيت بدني و ديگر سازمانها و نهادهايي كه اجراي طرحهاي عمراني را به عهده دارند، انتخاب هيات سه نفره به منظور بررسي فسخ قرارداد و موافقت با فسخ قرارداد درعهده بالاترين مقام سازمان يا نهاد مربوط در مركز مي باشد.
3 - پيوستها
3 -1 - شرح موضوع پژوهش با توج بشرح عمليات موافقتنامه مربوط و مشخصات طرح، به نحوي كه دمنه و محدوده خدمات مشخص باشد، در پيوست شماره 1 درج شود.
3 -2 - نحوه محاسبه مبلغ قرارداد به تفكيك حق الزحمه براي هر فصل و هزينه هاي انجام آزمايش و تامين تجهيزات و يا خريد مصالح و مواد( در صورت نياز ) در پيوست 3 برآورده شود.
3 -3 - در پيوست 5 موارد زير درج شود:
3 -3 -1 - اطلاعات و مداركي كه علاوه بر موارد تعيين شده در شرايط عمومي، كارفرما بايد در اختيار مشاور پژوهشي قرار دهد.
3 -3 -2 - تسهيلات ويژه اي مانند محل اسكان و وسيله نقليه و يا امكانات آزمايشگاهي كه قرار است در موارد خاص از طرف كارفرما در اختيار مشاور پژوهشي قرار گيرد.

مرجع : كتاب مجموعه قوانين و مقررات قرادادهاي پيمانكاري و مهندسي مشاور - تدوين رضا پاكدامن - چاپ 1383 - انتشارات مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران

:شماره انتشار بخشنامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1379/05/24 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران