تصويبنامه راجع به افزايش نصاب معاملاتي دولتي


هئيت وزيران، در جلسه مورخ 7/6/1380، بنا به پيشنهاد شماره 7003/2614/56 مورخ 21/3/1370 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (63) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1379 – تصويب نمود:
1 - نصابهاي مندرج در بندهاي (الف)و(ب)و(ج) ماده (80) و ماده (86) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1366 - و اصلاحيه مربوط، موضوع قانون اصلاح بندهاي(الف)و(ب)و(ج) ماده (80) وماده (86) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1373، در سال 1380 بشرح زير تغيير مي يابد:
الف) نصاب معاملاتي جزئي : معاملاتي كه مبلغ آن از يك ميليون و سيصد و پنجاه هزار ريال تجاوي نكند.
ب) نصاب معاملات متوسط: معاملاتي كه مبلغ آن از يك ميليون و سيصد و پنجاه هزار ريال بيشتر باشد و از بيست ميليون ريال تجاوز نكند.
پ) نصاب معاملات عمده : معاملاتي كه مبلغ آن از بيست ميليون ريال بيشتر باشد.
ت) مبلغ موضوع ماده (86) قانون محاسبات عمومي كشور و اصلاحيه آن به مبلغ دويست ميليون ريال افزايش مي يابد.
2 - نصاب معاملاتي موضوع ماده (87) قانون محاسبات عمومي كشور و اصلاحيه ، موضوع قانون تغيير نصاب معاملات موضوع ماده (87) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1372 - در سال 1380 به مبلغ يك ميليارد و سيصد و پنجاه ميليون ريال تغيير مي يابد.
3 - نصابهاي تعيين شده از ابتداي سال 1380 و تا رماني كه اصلاح نشده باشند، قابل اجرا مي باشند.

:شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1380/06/07 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران