اصلاح آئين نامه راجع به قانون دعاوي اشخاص نسبت به املاك واگذاري


شماره 10952 ر ح 44320 13و12و25

نظر به ماده 24 قانون راجع به دعاوي اشخاص نسب به املاك واگذاري مصوب 12 خرداد ماه 321 مواد زير از آئين نامه قانون مزبور اصلاح و تكميل مي شود:
1 - بند 4 به ماده 33 افزوده مي گردد.
(اعتراضاتي كه درخواست كننده تجديدنظر برحكم نخستين دارد).
2 - تبصره زير به ماده 35 اضافه مي شود.
( در موردي هم كه اعتراضات ذكر نشده باشد حكم اين ماده جاري خواهد بود).
3 - ماده 36 مكرر.
مدير دفتر هيئت تجديدنظر نسخه دوم درخواست رسيده و پيوست هاي آنرا منتهي در ظرف دو روز از تاريخ وصول براي طرف مي فرستد كه در ظرف ده روز با رعايت مدت مسافت كتبا پاسخ دهد دفتر مكلف است پس از گذشتن مهلت مزبور پرونده و ضمائم آنرا با اوراق رسيده به پيوست پرونده بدوي نزد رئيس هيئت تجديدنظر براي رسيدگي بفرستد.
در مورد درخواستهائي كه قبلا به دفتر هيئت تجديدنظر رسيده و داراي نواقصي مي باشد نيز به همين ترتيب عمل مي شود مگر اينكه نواقص مزبور بعدا رفع شده باشد.
رئيس هيئت تجديدنظر پرونده هاي رسيده را به ترتيب تاريخ وصول براي تهيه گزارش به يكي از اعضا هيئت ارجاع مي كند - عضو مزبور گزارش جامعي كه شامل خلاصه شكايت شاكي و مستندات او و جريان كار در مرحله نخستين و مفاد راي بدوي و خلاصه اعتراضات و پاسخ آن باشد تهيه مي نمايد. اين گزارش در جلسه رسيدگي قرائت مي شود و در صورتيكه درخواست قابل قبول باشد رسيدگي والا قرار مقتضي صادر مي گردد.
حضور اصحاب دعوي در جلسه رسيدگي موكول به نظر هيئت است و در هر حال حكم يا قرار صادر از هيئت تجديدنظر قابل اعتراض نمي باشد.
4 - ماده 38 به ترتيب زير اصلاحي مي شود.
(ترتيب رسيدگي و راي در مرحله تجديدنظر به استثناي آنچه در اين آئين نامه حكم خاص دارد مثل مرحله بدوي است ولي تصحيح حكم به اطلاع طرفين به عمل مي آيد).
وزير دادگستري

:شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1325/12/13 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران