آئين نامه انتخاب كارمندان آموزشي آموزشگاه هاي بهداري شهرستانها


آئين نامه انتخاب كارمندان آموزشي آموزشگاه هاي بهداري شهرستانها
1 - محلهاي خالي در تهران و در شهرستان هائي كه مقر آموزشگاه است آگهي مي شود و اشخاص ذي نفع مي توانند تا يك ماه از تاريخ انتشار آگهي ثبت نام كنند.
2 - آموزشگاه هاي بهداري شهرستانها فقط داراي استاد و دانشيار و معلم حق التدريسي خواهد بود.
3 - دانشكده صورت اسامي داوطلبان را براي اطلاع رئيس آموزشگاه ارسال مي دارد.
4 - اسناد و مدارك داوطلبان وسيله كميسيوني مركب از رئيس يا معاون دانشكده پزشكي تهران و استادي كه به سمت بازرس آموزشگاه شهرستان ها انتخاب شده و استاد رشته مربوط با جانشين او و يك تن از استادان ديگر دانشكده پزشكي با انتخاب شوراي دانشكده مورد بررسي قرار مي گيرد.
5 - براي داوطلبان محلي رئيس آموزشگاه ضمن ارسال مدارك لازم گزارش كتبي نيز ارسال خواهد داشت.
6 - كميسيون مذكور نه تنها پرونده هاي داوطلبان را مورد مطالعه قرار مي دهد بلكه اگر لازم بداند مي تواند داوطلبان را براي دادن توضيحات دعوت نمايد.
كميسيون پس از پايات تحقيقات گزارش مشروحي در آن باب تهيه كرده به كميته دائمي شوراي دانشكده تسليم مي دارد كميته دائمي داوطلباني را كه صلاحيت دارند برحسب رجحان به شوراي دانشكده معرفي مي نمايد.
7 - شوراي دانشكده پزشكي تهران براي اتخاب دانشياران و معلمين حق التدريس آموزشگاه هاي بهداري شهرستانها طبق مواد قانون تاسيس دانشگاه و آئين نامه هاي مربوط به انتخاب دانشيار و معلم حق التدريس عمل خواهد كرد.
8 - انتخاب معلمين آموزشگاه هاي بهداري شهرستانها با تصويب شوراي دانشكده پزشكي تهران (راي مخفي) و شوراي دانشگاه خواهد بود.
تبصره 1 - براي احراز كرسي استادي در آموزشگاه هاي بهداري شهرستانها دانشياران دانشكده پزشكي رشته هاي مربوط در صورت تساوري شرايط حق تقدم خواهند داشت.
تبصره 2 - اگر مسابقه لزوم پيدا كند در تهران مي شود مگر مسابقه دستياري كه ممكن است در محل با حضور بازرس آموزشگاه هاي بهداشت شهرستانها و طبق آئين نامه دانشكده پزشكي انجام گيرد.
9 - داوطلبان كه در كادر دانشكده پزشكي تهران خدمت مي كنند مي توانند تغيير محل خود را براي محلهاي خالي و همرديف و مشابه در آموزشگاه هاي بهداشت استانها درخواست نمايند و بر ساير داوطلبان حق تقديم دارند.
10 - براي انتخاب شاغل هر مقام نخست مراتب در دانشكده پزشكي آگهي ميشود اگر داوطلبي پيدا نشد آنگاه در جرايد آگهي منتشر خواهد شد و پس از انتشار آگهي اگر از دانشكده هم داوطلبي پيدا شد در رديف ديگر داوطلبان خواهد بود و حق تقدم خود را از دست مي دهد.
11 - اگر كسي از كادر دانشكده انتخاب شد محل خدمت خود را در دانشكده پزشكي از دست مي داد ميدهند ولي مي تواند از ساير مزاياي قانوني مقام و عنوان سابق خود استفاده كند.
12 - معلمين اين آموزشگاه ها حق انتقال به دانشكده و خالي بودن محلي مي توانند از يك آموزشگاه بهداري استان به آموزشگاه بهداري استان ديگر انتقال يابند ولي اين انتقال از محل به محل مربوط خواهد بود.
13 - عده كرسي هاي هر آموزشگاه حداكثر بيست كرسي خواهد بود.
14 - تغيير محل معلمين آموزشگاه ها از يك رشته به رشته ديگر برحسب پيشنهاد شوراي آموزشگاه مربوط و تصويب شوراي دانشكده خواهد بود.
15 - شوراي دانشكده هر سال لااقل يكي از استادان را مامور مي كند كه با نفاق بازرس آموزشگاه هاي استانها امتحانات آخر سال آموزشگاه استان را مراقبت نمايند.
استاد مزبور بايد گزارشي در باب نتيجه اين امتحانات تهيه كند.
اين گزارش بايد در شوراي دانشكده قرائت شود.
16 - كارهاي مربوط به آموزشگاه هاي استانها ازاين پس زير نظر رئيس دانشكده بوسيله يكي از استادان دانشكده كه به عنوان بازرس آموزشگاه هاي بهداشت استانها انتخاب مي گردد اداره مي شود بازرس مذكور بوسيله رئيس دانشكده پيشنهاد و از طرف رئيس دانشگاه منصوب مي گردد. بازرس مزبور مراسلات مربوط به آموزشگاه را دريافت مي كند و براي حسن اداره آنها اقدامات لازم را در ادارات مختلف معمول مي دارد. بازرس مذكور موظف است كليه تحقيقاتي كه براي شروع كار آموزشگاه هاي جديد لازم است معمول دارد.
آئين نامه انتخاب كارمندان آموزشي آموزشگاه هاي بهداري شهرستانها كه در دويست و هفتمين جلسه شوراي دانشگاه مورخ هشتم آبان ماه 1325 به تصويب رسيده صحيح است به موقع اجرا گذاشته شود.
رئيس دانشگاه دكتر سياسي

:شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1325/00/00 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران