اصلاح آئين نامه مترجمين رسمي.


شماره 8720 12و8و25
در آئين نامه مترجمين رسمي مصوب 30 مرداد 321 و 7 تيرماه 323 اصلاحات زير بعمل مي آيد.
ماده1 - صدور پروانه مترجمين رسمي زبان بيگانه علاوه از شرايط مقرره در آئين نامه مترجمين رسمي مصوب 30 و 5و 1321 مشروط است بر اينكه:
الف - اداره فني دادگستري احتياج به وجود مترجم را تشخيص و با تصويب وزارت دادگستري مراتب را در فروردين ماه هر سال اعلان كرده باشد.
ب - تقاضاكننده لااقل يك فقره ترجمه به زباني كه تقاضاي مترجمي آنرا مي كند بايد ابراز و تسليم اداره فني نمايد ترجمه مزبور لااقل بايد كتابي داراي دويست برگ باشد.
ج - تقاضاكننده بايد متعهد شود كه هر سال مقدار يك صد صفحه لااقل از يكي از كتبي كه اداره فني از كتابخانه وزارت دادگستري انتخاب و در اختيار او مي گذارد مجانا به زبان فارسي ترجمه نمايد.
ماده 2 - مترجميني كه تا اين تاريخ پروانه گرفته اند نيز مشمول اين مقررات بوده و از تاريخ انتشار اين مواد بايد تا آخر سال 325 مفاد بند ب و ج را اجرا نمايند والا پروانه مترجمي آنان تمديد و تجديد نخواهد شد.
ماده 3 - تعرفه دستمزد مترجمين به قرار زير است:
الف - براي ترجمه از زبان بيگانه به فارسي پنجاه كلمه اول سي ريال و پنجاه كلمه دوم به بالا هر پنجاه كلمه پانزده ريال.
ب - براي ترجمه از زبان فارسي به بيگانه پنجاه كلمه اول چهل ريال - پنجاه كلمه دوم به بالا هر پنجاه كلمه بيست ريال.
تبصره - كسور و كلمات مركب - كسور تا پنجاه كلمه اول همان پنجاه كمله محسوب و كسور اضافه از پنجاه كلمه اول تا بيست و پنج كلمه از دستمزد معاف و زائد بر بيست و پنج كلمه پنجاه كلمه محسوب مي شود.
كلمات مركب از قبيل كتابخانه و دهكده و نظاير آن يك كلمه محسوب و حروف ربط و اضافه و همچنين اسامي اشخاص و شهرها كه قابل ترجمه نيست به حساب نمي آيد - در ترجمه صورت حسابها و برگهاي داراي اعداد هر ده عدد يك كلمه مسحوب مي شود.
ج - تصديق رونوشتها - در مواردي كه تقاضاكننده ترجمه احتياج برونوشت ترجمه داشته باشد در صورتي كه تعداد رونوشتهاي مورد تقاضا از پنج نسخه تجاوز كند. براي تصديق نسخه ششم رونوشت تا 20 سطر اول 15 ريال بقيه هر بيست سطر هشت ريال و كسور بيست سطرح دوم به بعد از پرداخت دستمزد رونوشت معاف است - دستمزد رونوشت اسناد بيگانه كه بوسيله غيرمترجمين رسمي تهيه مي شود نيز به همين ترتيب است.
د - ترجمه فوري موضوع قسمت و ماده 24 اصلاح شده آئين نامه مترجمين رسمي نسخ مي شود.
ه - دستمزد ماشين - مترجمين موظفند برگهائي كه به فارسي يا به زبان بيگانه ترجمه مي نمايند با كمال نظافت بدون قلم خوردگي و خدشه تهيه و با هزينه خود ماشين نموده به تقاضاكنندگان تسليم نمايند.
و - دستمزد ترجمه شفاهي براي يك ساعت 200 ريال و كسور اضافه از يك ساعت تا نيم ساعت معاف و اگر از نيم ساعت تجاوز كند در حكم يكساعت خواهد بود و دستمزد ساعتهاي اضافي از يكساعت يكصد ريال است.
ز - در مورد درخواست دادگاه ها و دادسراها براي ترجمه شفاهي در صورتي كه رسيدگي به درخواست اشخاص ذينفع يا مدعي خصوصي بعمل مي آيد دستمزد بايد قبلا تامين شود و هرگاه از لحاظ جنبه عمومي مورد تعقيب قرار گيرد ترجمه شفاهي مجاني خواهد بود.
ماده 4 - كليه مقررات مخالف اين مواد از تاريخ انتشار اين آئين نامه ملغي مي شود.
وزير دادگستري

:شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1325/08/12 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران