آئين نامه مربوط به مدال كشاورزي


بطوريكه از اداره اطلاعات و تبليغات كشاورزي اطلاعات ميدهند براي اعطاء نشان و مدال كشاورزي به اشخاصي كه خدمات علمي يا عملي به وزارت كشاورزي مي نمايند و همچنين به كشاورزي و مالكيني كه در امر كشاورزي اقدامات مفيد نمودهاند آئين نامه به تصويب هيئت وزيران رسيده است كه متن آن ذيلا درج مي شود.
فصل اول
نوع و شكل نشان و مدال
ماده اول - نشاني كه از طرف وزارت كشاورزي اعطاء مي شود به نام نشاني فني كشاورزي يك نوع است و به درجات مذكور در ذيل تقسيم مي شود:
الف - درجه اول
ب - درجه دوم
ج - درجه سوم
ماده دوم - علاوه بر نشان مذكور در فوق يك نوع مدال ( به نام مدال كشاورزي) نيز براي تشويق كشاورزان و مالكين و كارمندان اداري و فني اعطاء ميگردد و داراي سه درجه است.
الف - درجه اول
ب - درجه دوم
ج - درجه سوم
ماده سوم - شكل نشان فني كشاورزي و مدال كشاورزي و جنس فلز آن به شرحي است كه جداگانه نوشته شده است.
فصل دوم
شرايط اعطاي نشان فني و طريق پيشنهاد آن
ماده چهارم - نشان فني كشاورزي منحصر و مخصوص متخصصين كشاورزي مي باشد.
ماده پنجم - پيشنهاد نشان فني كشاورزي از هر درجه اي كه باشد از طرف اداره مربوط وزارت كشاورزي خواهد بود و به تصويب شوراي عالي كشاورزي خواهد رسيد.
فصل دوم
شرايط اعطاي نشان فني و طريق پيشنهاد آن
ماده چهارم - پيشنهاد نشان فني كشاورزي از هر درجه اي كه باشد از طرف اداره مربوط وزارت كشاورزي خواهد بود و به تصويب شوراي عالي كشاورزي خواهد رسيد.
فصل سوم
شرايط اعطاي مدال كشاورزي و طريق پيشنهاد آن
ماده ششم - مدال كشاورزي مخصوص است به كشاورزان و مالكين كه در امر زراعت و دامداري و دامپروري خدمات شايان نموده اند و همچنين كارمندان فني و اداري وزارت كشاورزي كه عمليات فني و يا اداري شايان و قابل تقديري انجام داده باشند.
بند الف - نشان فني كشاورزي درجه اول اشخاص مذكور در ذيل داده مي شود:
1 - كارمندان فني وزارت كشاورزي كه مدت هيجده سال متوالي در خدمت كشاورزي بوده و خدمات آنان قابل تقدير باشد البته درجه تحصيلات آنها نبايد از ليسانس كمتر باشد.
2 - كساني كه داراي 10 تاليف باشند به شرطي كه شوراي عالي كشاورزان آن تاليفات را در امر مربوط به كشاورزي مفيد تشخيص دهد.
3 - اشخاصي كه موفق به كشف مهم در امور كشاورزي شده و يا آنكه در شروع زراعت جديدي كوشش شايان كرده و به نتيجه رسيده باشند و همچنين كسانيكه موفق به اختراع ماشين گرديده كه مورد استفاده كشاورزي و امور مربوط به آن واقع شده باشد و يا در توسعه كشاورزي اقدامات موثري نموده باشند.
بند ب - نشان فني كشاورزي درجه 2 به اشخاص مذكور در ذيل داده مي شود.
1 - به روسا و مديران كل و همچنين كارمندان و متخصصين فني كه اقلا مدت 12 سال سابقه خدمت متوالي داشته باشند و درجه تحصيلات آنان لااقل ليسانس شناخته شده باشد و خدمات شايان نموده باشند كه مورد تصديق وزير كشاورزي و شوراي عالي كشاورزي واقع گردد.
2 - به اشخاصي كه صاحب چهار تاليف مفيد و سودمند راجع به امور كشاورزي باشند و شوراي عالي كشاورزي هم آن تاليف را از نظر فني كشاورزي قابل استفاده بداند.
بند ج - نشان فني كشاورزي درجه 3 به اشخاص مذكور در ذيل داده مي شود.
1 - روسا ادارات فني كه مدت 7 سال در راس يك اداره بوده و از طرز كار و رفتار آنان وزارتخانه رضايت داشته باشد و خدمات برجستهاي انجام داده باشند.
2 - متخصصين و كارمندان فني كه لااقل مدت ده سال سابقه خدمت داشته و در امور كشاورزي كارهاي شايان تقديري نموده باشند و يا آنكه داشته باشند كه به تشخيص شوراي عالي كشاورزي قابل استفاده علمي و يا عملي كشاورزان باشد ( البته تاليف نبايد از 5 صفحه وزيري كمتر باشد و يا آنكه قطع نظر از سابقه خدمت عمليات برجسته به نفع كشاورزي كشور نموده باشند.)
فصل چهارم
شرايط اعطاي مدال كشاورزي
بند الف - مدال كشاورزي درجه يك به اشخاص مذكور در ذيل داده خواهد شد.
1 - كارمنداني كه 20 سال متوالي سابقه خدمت داشته باشند و كارهاي فني و اداري آنها به تشخيص وزير كشاورزي و شوراي عالي كشاورزي قابل تقدير باشد.
2 - كساني كه 20 بروشور راجع به امور مربوط به كشاورزي نوشته باشند به شرط آنكه شوراي عالي كشاورزي آنها را مفيد تشخيص دهد و يا عمليات و تحقيقات علمي آنان مفيد به حال كشاورزي باشد.
3 - فارغ التحصيل هاي دانشكده كشاورزي و دامپزشكي كه در امتحانات نهائي رتبه اول حائز شده باشند.
4 - اشخاصي كه در نمايشگاه كشاورزي شركت و بهترين محصول اعم از شئوي و يا صيفي را به معرض نمايش گذارده اند و همچنين به كساني كه بهترين دامها را از لحاظ جثه – نژاد - شير و غيره پرورش داده باشند.
بند ب - مدال كشاورزي درجه 2 به اشخاص مذكور در ذيل داده مي شود.
1 - به كارمنداني كه حداقل 12 سال متوالي سابقه خدمت داشته و كارهاي فني و اداري آنها البته به تشخيص وزير كشاورزي و شوراي عالي كشاورزي قابل تقدير باشد.
2 - كساني كه 15 بروشور راجع به كشاورزي و امور مربوط به آن نوشته باشند و شوراي عالي كشاورزي آنها را براي كشاورزان مفيد تشخيص دهد.
3 - فارغ التحصيل هاي دبيرستان كشاورزي و دامپزشكي كه در امتحانات نهائي رتبه اول را حائز شده باشند.
4 - كساني كه راجع به احداث جنگل و آبادي املاك كوشش زيادي نموده و موفقيتهائي نصيب آنان شده باشد و همچنين اشخاصي كه در احداث ( قنات - چاه - سد و غيره) اقدام نموده و عمليات يا تحقيقات علمي آنان مفيد به حال كشاورزي كشور باشد.
5 - اشخاصي كه در نمايشگاه كشاورزي شركت و بهترين محصول اعم از شتوي و يا صيفي را به معرض نمايش گذارده باشند و همچنين به كساني كه بهترين دامها را از لحاظ جثه و نژاد شير و غيره پرورش داده باشند.
تبصره - تشخيص آنكه عمليات و تحقيقات مفيد به حال كشاورزي بوده در شهرستانها لدي الاقضا با روساي كشاورزي يا بازرسان مي باشد و در مركز با ادارات مربوط است كه پس از تصويب وزارت كشاورزي مدال اعطاء خواهد شد.
بند ج - مدال كشاورزي درجه 3 به اشخاص مذكور در ذيل داده مي شود:
1 - كارمندان فني و اداري وزارت كشاوري كه لااقل 7 سال سابقه خدمت متوالي داشته باشند و در اين مدت از لحاظ اداري و فني كارهاي قابل تقديري به تشخيص وزير كشاورزي و شوراي عالي كشاورزي انجام داده باشند.
2 - كساني كه حداقل 10 بروشور راجع به امور كشاورزي نوشته باشند به شرط آنكه شوراي عالي آنها را براي كشاورزي مفيد تشخيص دهد.
3 - زارعين و مالكيني كه در طرز زراعت و يا دامپروري و دامداري از لحاظ روش نوين كشاورزي پيشقدم باشند.
4 - فارغ التحصيل هاي دبستان هاي روستائي كه در امتحانات نهائي رتبه اول را حائز شده باشند.
5 - اشخاصي كه در نمايشگاه كشاورزي شركت و بهترين محصول اعم از شتوي و يا صيفي را به معرض نمايش گذارده اند و همچنين كساني كه بهترين دامها را از لحاظ جثه و نژاد و شير و غيره پرورش داده باشند.
تبصره - اشخاصي كه در نمايشگاه شركت كرده و استحقاق اعطاء مدال كشاورزي را دارند به تشخيص هيئت مديره نمايشگاه كه از طرف وزير كشاورزي انتخاب مي شوند هر درجه مدالي كه استحقاق داشته باشند به آنها اعطاء خواهد شد.
فصل پنجم
مواد مخصوص
ماده هفتم - در كليه پيشنهادهاي مربوط به نشان فني كشاورزي و مدال كشاورزي بايد به تناسب نوع نشان و مدال نكات مذكور در زير از طرف پيشنهادكننده در پيشنهاد قيد شده باشد:
1 - معلومات كسيكه نشان فني كشاورزي براي او پيشنهاد شده است و در مورد مدال مشخصات شخصي كه پيشنهاد مدال براي او مي شود.
2 - نداشتن سابقه محكوميت كيفري.
3 - مدت و سنوات در مورد نشان فني كشاورزي.
4 - تاريخ دريافت نشان و مدالي كه دريافت داشته است با ذكر اينكه از چه درجه بوده است.
5 - به موجب كدام بند و ماده آئين نامه تقاضاي اعطاي نشان و يا مدال شده است.
6 - شرح خدمات كسيكه نشان فني كشاورزي و مدال كشاورزي براي او پيشنهاد شده است.
ماده هشتم - پيشنهادهاي اعطاء نشان و مدال كه به شوراي عالي كشاورزي ميرسد به استثناء موارد فوري كه در شوراي عالي كشاورزي نگاهداري شده و فقط در نيمه اول اسفند ماه هر سال در شوراي عالي كشاورزي مطرح و اعطاء آن از طرف شوراي عالي كشاورزي و وزير كشاورزي به تصويب خواهد رسيد.
ماده نهم - اعطاء نشان هاي مذكور در اين آئين نامه به اتباع بيگانه منوط به پيشنهاد وزير كشاورزي و تصويب هيئت وزيران است. به علاوه اجراي ترتيب مندرج در ماده 8 شامل آنان نخواهد شد.

:شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1325/00/00 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران