انتخاب آقاي دكتر منوچهر بهرون به سمت عضو هيئت مديره سازمان مسكن


شماره 5670 1و10.44
تصويب نامه هئيت وزيران
وزارت آباداني و مسكن
هئيت وزيران در جلسه مورخ 27و9و44 بنا به پيشنهاد شماره 949/م مورخ 27و9و44 وزارت آباداني و مسكن و باستناد ماده 9 اساسنامه قانوني سازمان مسكن تصويب نمودند كه آقاي دكتر منوچهر بهرون به سمت عضو هيئت مديره سازمان مذكور منصوب شوند.
اصل تصويبنامه در دفتر نخست وزير است.
نخست وزير

690 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1344/10/27 :تاريخ ابلاغ 1344/09/27 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران