آئين نامه افتتاح و تشكيل جلسات خانه انصاف


شماره 1977/7 1و4و44

ماده 1 - پس از انجام انتخابات در هر روستا به دستور وزارت دادگستري خانه انصاف با حضور اهالي و طي تشريفاتي كه متناسب با روستا باشد افتتاح خواهد گرديد.
ماده 2 - در موقع افتتاح خانه انصاف عاليترين مقام قضائي يا اداري كه به منظور شركت در مراسم افتتاح حضور يافته طي نطقي ساكنان روستا را به اهميت موضوع و اعضاء خانه انصاف را به وظايف خطيري كه برعهده دارند متوجه و خانه انصاف را به نام نامي اعليحضر همايون شاهنشاه افتتاح مي نمايد.
ماده 3 - هر خانه انصاف داراي تابلوئي خواهد بود كه روي آن (خانه انصاف) و نام روستا يا روستائي كه خانه انصاف مربوط به آن است نوشته شده در بالاي در ورودي خانه انصاف نصب خواهد شد.
ماده 4 - تمثال اعليحضرت همايون شاهنشاه در محل انعقاد جلسات در بالاي سر رئيس خانه انصاف نصب مي شود.
ماده 5 - در اولين جلسه خانه انصاف قبل از آنكه اعضا در محل خود قرارگيرند كتاب آسماني با احترامات لازمه توسط سپاهي دانش يا آموزگار محل يا هر كس كه از طرف رئيس دادگاه بخش تعيين شود به جلسه آورده شده و يكي از اعضاء خانه انصاف سوگند نامه زير را با صداي بلند قرائت مي نمايد و ديگران عبارات او را تكرار و در پايان مراسم متن آنرا در اولين صفحه دفتر جلسات درج و اعضاء خانه انصاف زير آن را امضاء مي نمايند همچنين بخشدار و رئيس دادگاه و نظار انتخابات اجزاء تشريفات سوگند را در ذيل امضا اعضاء خانه انصاف گواهي و امضاء خواهند نمود.
اكنون كه در پرتو عنايات اعليحضرت همايون شاهنشاه
دادگستر و عدالت پرور در محيطي امن و آرام خانه انصاف
در روستاي ما افتتاح شده و افتخار عضويت آن از طرف مردم
بما اعطاء گرديده به خداوند متعال و كتاب آسماني او كه
نزد ما مقدس است سودگند ياد مي كنيم كه در خدمت به خلق
و دادخواهي همواره جانب عدالت و انصاف را نگاهداشته
و خداوند را در همه حال ناظر و شاهد اعمال خود بدانيم و در
اجراي اين وظيفه خطير از احكام الهي و قوانين و سنتهاي
ملي پيروي نمائيم.
ماده 6 - پس از اجراي مراسم سوگند اعضاء خانه انصاف در محل خود قرار مي گيرند و با مشورت رئيس دادگاه بخش روز يا روزهاي ثابتي را در هر هفته براي جلسات عادي خانه انصاف تعيين مي نمايند و به اطلاع حاضرين مي رسانند.
ماده 7 - براي اطلاع عموم اوقات تشكيل جلسات عادي خانه انصاف و جلساتي كه برحسب ضرورت به طور فوق العاده تشكيل مي شود در لوحه اي كه در كنار در ورودي خانه انصاف يا محل مناسب ديگري نصب خواهد شد درج مي گردد.
ماده 8 - خانه انصاف بايد جلسات عادي خود را در ساعات مقرر تشكيل دهد هرگاه از طرف اهالي شكايتي نرسيده باشد مراتب در دفتر جلسات درج مي شود و به امضاء اعضاء خانه انصاف مي رسد.
ماده 9 - ورود تماشاچي به محل انعقاد جلسات در حدود گنجايش محل آزاد است ولي تماشاچيان بايد پيوسته سكوت را رعايت نمايند.
ماده 10 - حفظ انتظامات خانه انصاف به عهده دهبان محل و در صورت نبودن دهبان به عهده كسي است كه از طرف رئيس خانه انصاف معين شود. نامبرده از ورود كساني كه مزاحم نظم جلسات دادرسي باشند جلوگيري خواهد كرد.
ماده 11 - در صورتيكه بعضي از تماشاچيان نظم جلسه را مختل سازند يا حضورشان مخل نظم جلسه باشد به دستور رئيس خانه انصاف از جلسه اخراج خواهند شد و هرگاه مقاومت نمايند طبق بند 13 ماده 3 آئين نامه امور خلافي روستائي با آنها رفتار خواهد شد.
ماده 12 - آئين نامه مربوط به مراسم جلسات خانه انصاف مصوب سال 1342 ملغي است.
وزير دادگستري

5927 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1344/04/08 :تاريخ ابلاغ 1344/04/01 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران