تصويببنامه در مورد اجازه استخدام در وزارت كشور


شماره 29428 27و9و44
وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 27و9و44 بنا به پيشنهادهاي وزارت كشور و شهرباني كل كشور و موافقت شوراي عالي اداري كشور و به استناد تبصره 37 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور تصويب نمودند كه وزارت كشور مجاز است افراد نامبرده زير را:
1 - كمك كارشناس مهندسي 9 نفر ديپلم كامل متوسطه و اطلاعات لازم روزمزد عمران و امور اجتماعي
2 - پزشك 10 نفر دكتراي پزشكي رسمي شهرباني كل
3 - بهيار 11 نفر گواهينامه بهياري ، ،
جهت خدمت در مناطق مختلف كشور با رعايت كامل قوانين و مقررات مربوطه از طريق وزارت كار و امور اجتماعي استخدام نمايد.
اصل تصويبنامه در دفتر نخست وزير است.
نخست وزير

6075 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1344/10/08 :تاريخ ابلاغ 1344/09/27 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران