تصويبنامه در مورد تعويض ساختمان اداره پست و تلگراف شهرستان ماكو


شماره 1801 26و3و44
نخست وزير
تصويب نامه هيئت وزيران
وزارت كشاورزي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 3و44 بنا به پيشنهاد شماره 11267/ خا مورخ 12و3و44 وزارت كشاورزي و موافقت بين وزارت پست و تلگراف و تلفن و وزارت آموزش و پرورش تصويب نمودند كه ساختمان اداره پست و تلگراف شهرستان ماكو داراي پلاك 597 تعويض شود.
اصل تصويب نامه در دفتر نخست وزير است.
نخست وزير

5945 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1344/04/30 :تاريخ ابلاغ 1344/03/01 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران