تصويبنامه در مورد صدور گذرنامه سياسي به آقاي دكتر خداداد فرمانفرمائيان


شماره 1902 31 - 3 - 44
نخست وزير
تصويب نامه هيئت وزيران
وزارت دارائي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26و3و44 تصويب نمودند كه براي آقاي دكتر خداداد فرمانفرمائيان گذرنامه سياسي صادر گردد تا به بانكوك عزيمت و در كنفرانس مذاكرات مربوط به بانك توسعه آسيائي شركت نمايند.
اصل تصويب نامه در دفتر نخست وزير است.
نخست وزير

5945 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1344/04/30 :تاريخ ابلاغ 1344/03/26 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران