تصويبنامه در مورد تقليل قيمت قند و شكر


شماره 1782 25و3و44
نخست وزير
تصويب نامه هيئت وزيران
وزارت دارائي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19و3و44 بنا به پينشهاد شماره 14010 - 19و3و44 وزارت دارائي و در پيرو تصويب نامه شماره 1268 مورخ 22و1و1342 تصويب نمودند.
1 - نرخ فروش قند از كيلوئي بيست و چهار ريال به كيلوئي بيست و سه ريال و بهاي فروش شكر از كيلوئي بيست و دو ريال به كيلوئي بيست ريال از ساعت شش صبح روز بيست و يكم خرداد ماه 1344 تقليل داده شود. عوارض شهرداري و مستمندان به قرار هر كيلو قند يا شكر سه ريال كما في السابق وصول خواهد شد.
2 - بند دوم تصويب نامه شماره 1268 - 26و1و1342 به شرح زير اصلاح مي شود:
( از كليه كارخانجات قند خصوصي به ميزان قند و شكر (اعم از شكر سفيد و زرد) استحصالي آنها از چغندر و نيشكر محصول داخلي قند كيلوئي سه ريال و شكر كيلوئي دو ريال علاوه بر حق انحصار ( هر كيلو 25و1 ريال ) و عوارض شهرداري و مستمندان ( هر كيلو سه ريال) بعنوان ما به التفاوت وصول شود.
3 - در صورتيكه كارخانجات قند دولتي و كارخانه نيشكر هفت تپه وابسته به سازمان آب و برق خوزستان بخواهند با استفاده از ماده 5 تصويب نامه شماره 30192 - 7و10و40 قند و شكر استحصالي خود را آزادانه به فروش برسانند بايد علاوه بر پرداخت سود سرمايه و حق انحصار و عوارض شهرداري و مستمندان متعلقه براي هر كيلو قند سه ريال و هر كيلو شكر دو ريال بعنوان ما به التفاوت به وزارت دارائي پرداخت نمايند.
اصل تصويب نامه در دفتر نخست وزير است.
نخست وزير

5945 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1344/04/30 :تاريخ ابلاغ 1344/03/19 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران